Toenemende internationale concurrentie noopt de BOM te blijven werken aan een goed functionerend acquisitieapparaat om kansen te verzilveren voor het aantrekken van hoogwaardige activiteiten van buitenlandse bedrijven. Samenwerking binnen het “Invest in Holland” netwerk (o.l.v. het "Netherlands Foreign Investment Agency", NFIA) en met de Triple-Helix-organisaties speelt hierin een cruciale rol:

 • “Invest in Holland”: Landelijk werken NFIA en Regionale Acquisitie Partners (RAP’s) intensief samen in “Invest in Holland”. Het biedt een landelijk dekkend netwerk (onder leiding van NFIA) van overheidsorganisaties die zich bezighouden met het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven.

  • Landelijke strategie: Er is een gezamenlijke strategie opgesteld waarin de uitdrukkelijke wens is uitgesproken te opereren als één netwerk. Het doel is te komen tot een betere inzet van capaciteit en middelen, een meer uniforme werkwijze en één gezamenlijk resultaat voor Nederland en de regio’s.

  • Convenant: Er zijn verregaande afspraken gemaakt (via een convenant) tussen NFIA en de RAP’s. De voornaamste aandacht gaat uit naar samenwerking voor internationale acquisitie (gebruik van de NFIA buitenkantoren), een kennisdatabank, delen van leads, respect voor de lead generator en registratie in de projectadministratie van NFIA (Achilles). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om niet proactief in elkaars regio’s te werven.

  • Werkgroepen voor samenwerking: 10 werkgroepen komen met nieuwe ideeën en initiatieven voor een betere basis voor samenwerking in de thema’s (1) acquisitie, (2) investor development, (3) kenniscentrum en (4) samenwerking. De BOM is verantwoordelijk voor het onderwerp "Operational Excellence".

 • Provincie Noord-Brabant: Er ligt een gezamenlijke taak voor de provincie en de BOM in het verbinden van de Internationaliseringsdomeinen Overheid, Handel, Innovatiesamenwerking en Investeringsbevordering in de strategische markten in het buitenland. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan het versterken van het imago van Brabant in het buitenland.

 • BOM: Het ontwikkelen van een integrale samenwerking (rondom de Schijf van Vijf) binnen de BOM rond strategische buitenlandse bedrijven (Investor Relations) in Brabant en het verbinden met de primaire processen ecosysteemontwikkeling en bedrijfsontwikkeling

 • Triple-Helix-organisaties: De afgelopen jaren heeft de BOM belangrijke stappen gezet in de samenwerking met Triple-Helix-organisaties in Brabant. In navolging van de samenwerking met Brainport Development startte op 1 januari 2016 een nieuwe samenwerking met REWIN West- Brabant. Uitgangspunt is dat BOM de leidende partij is op het gebied van internationale acquisitie en de Triple-Helix-organisatie de kennis en het netwerk inbrengt van de regionale markt. Daarnaast wordt ernaar gestreefd:

  • Leads direct te delen

  • Aan te sluiten op het “Invest in Holland” netwerk (strategie, aanpak, werkwijze)

  • Capaciteit voor begeleiding van leads zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten

  • Gezamenlijke proposities te ontwikkelen voor de “Market” en “Technology” aanpak

  • Investor Relations samen op te pakken: meer bedrijfsbezoeken, een hogere kwaliteit van dienstverlening, meer "lead generation" en een betere registratie van bedrijven en ontwikkelingen in de centrale project- en bedrijvendatabase van NFIA

  • Tot één resultaatmeting te komen voor buitenlandse investeringen.

 • Brabantse campussen: de aanwezigheid van sterke campussen met innovatieconsortia vergroot de aantrekkelijkheid van Brabant voor buitenlandse bedrijven en versterkt daarmee de propositie die de BOM aan buitenlandse bedrijven kan bieden. Vanuit het werven van hoogwaardige activiteiten (“Technology Access”) zijn de campussen het brandpunt van deze proposities in de topsectoren. Met de campussen zal gezamenlijk gewerkt worden aan het verbeteren van de proposities. Daarnaast zullen BOM en de verschillende campussen nieuwe afspraken maken over een efficiënte en effectieve inzet van capaciteit en middelen op acquisitie. Hierbij ligt de kracht van de BOM in haar expertise met betrekking tot internationale acquisitie en netwerk en bij de campussen in hun technisch-inhoudelijke expertise en nationale en regionale netwerk.