In de komende meerjarenperiode wil de BOM samen met partners werken aan een toekomst-bestendig Brabant. Hierbij horen doelstellingen die leiden tot economische, maatschappelijke en financiële impact, met concrete, meetbare KPI's (zie tabel 3). De tabel (die de doelen uit de hoofdstukken 4 tot en met 7 samenvat) is een aanzet. De komende jaren zullen de doelen, mede op basis van tussenevaluaties, verder worden verfijnd.

Tabel 3. Doelstellingen van de BOM in komende meerjarenperiode

Directe economische impact Brabant

 

Streven naar maximale bijdrage in banengroei en stimulering van bedrijvigheid

6.500 nieuwe banen bij bedrijven in de BOM-portfolio

20% per jaar gemiddelde omzetgroei van bedrijven in de BOM-portfolio

€ 750 miljoen geïnvesteerd vermogen in bedrijven in de BOM-portfolio

Strategisch economische impact

 

Bouwen van nieuwe ketens en communities, stimuleren van de productie van kennis en versterken van de internationale aantrekkingskracht om daarmee ontwikkeling en groei van toekomstige industrieën te bevorderen

12 ontwikkelthema’s met 50 projecten met 500 participanten

100 nieuwe business ideeën (voor een nieuwe product-markt combinatie bij een bestaand bedrijf of een voor een nieuw bedrijf) komen uit de ontwikkelthema's en stromen in de BOM-portfolio van Bedrijfsontwikkeling

Maatschappelijke impact van product of dienst

 

Focus op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan Brabantse maatschappelijk opgaven, waaronder:

60% van alle portfolio bedrijven draagt bij aan één of meer van de maatschappelijke opgaven

Gezond ouder worden

600 k ton CO2-reductie door projecten in het Energiefonds

Duurzame energie

Duurzame agrofood ketens

 

Slimme mobiliteit

Maatschappelijke impact van de bedrijfsvoering

 

Samenwerken met bedrijven die hun bedrijfsvoering zo verantwoord mogelijk hebben ingericht en stimuleren van relaties om dit verder te verbeteren en om bij te dragen aan de ontwikkeling van het ecosysteem (wederkerigheid)

Afspraken met 400 portfolio bedrijven over:

3.

(Verbetering van de ) impact van de interne bedrijfsvoering (o.a. reductie in CO2-uitstoot en diversiteit) EN/OF

4.

Wederkerige bijdrage aan de ontwikkeling van het ecosysteem

Financiële impact voor BOM

 

De BOM streeft naar zo efficiënt mogelijke inzet van de subsidie middelen over de totale periode van 4 jaar en naar positief rendement op de kapitaalsinvesteringen.

Subsidieresultaat in operatie is kostendekkend

Fondsresultaten zijn conform fondsplannen