Jaarverslag 2020

Rol in keten

Onze ketenverantwoordelijkheid is vanuit onze strategische doelstellingen en ambities indirect vooral merkbaar via de activiteiten van onze portfoliobedrijven en direct via ons leveranciersbeleid.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Interne rollen en verantwoordelijkheden

De BOM heeft een marktgerichte structuur waarbij zogeheten businessteams hun dienstverlening richten op vier specifieke klantsegmenten.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Managementaanpak

Binnen de kaders van het meerjarenplan 2021-2024 stellen we - samen met beide opdrachtgevers – jaarlijks de ambities, doelstellingen en KPI’s vast.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Risicomanagement

Bij de uitvoering van onze strategie maken we een bewuste afweging tussen de realisatie van (strategische) doelstellingen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Bericht van de raad van commissarissen

In 2020 kreeg de missie van de BOM - de duurzame versterking van de Brabantse economie - een heel andere lading.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Corporate governance

De BOM hanteert de bestpracticebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’) als leidraad voor goed ondernemingsbestuur.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Bestuur en bezoldiging

Het bestuur van BOM Holding B.V. bestaat sinds 2020 statutair uit één algemeen directeur: Brigit van Dijk - van de Reijt. Daarnaast heeft de BOM één niet-statutair directielid.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Toezichtstructuur

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het gevoerde beleid en de gang van zaken bij de vennootschap en de aan haar verbonden dochterondernemingen.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Samenstelling rvc

Per 1 januari 2021 trad – in lijn met het rooster van aftreden - Hans Dröge af als commissaris van de BOM. De rvc is hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid en deskundige inbreng.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Werkzaamheden rvc en onderliggende commissies

De rvc vergaderde in 2020 zeven keer met het bestuur van de BOM.

Lees verder