2019 was wederom een goed jaar voor de BOM. Uit dit jaarverslag blijkt dat we de beoogde resultaten grotendeels hebben gehaald en op een aantal punten overtroffen. De BOM is de afgelopen jaren betrokken geweest bij bijna € 1 miljard aan investeringen in de regionale economie. Ook op het gebied van het aantal portfoliobedrijven, werkgelegenheidsgroei en CO2-reductie ligt de BOM ruimschoots op koers om haar beloften uit het lopende Meerjarenplan waar te maken. Bovendien draagt 60% van de portfoliobedrijven van de BOM direct bij aan maatschappelijke opgaven zoals gezond ouder worden, de energietransitie en de verduurzaming van de agrofood keten. De BOM wordt daardoor steeds meer herkend als groeiversneller met oog voor people, planet en profit.

Meerjarenplan

In 2020 bereiden we ons samen met onze aandeelhouders en stakeholders voor op een nieuw meerjarenplan. Daarin zal, met een missie-gedreven aanpak, veel aandacht uitgaan naar de bijdrage van de BOM aan de grote transities van deze tijd, zoals digitalisering (o.a. de vierde industriële revolutie) en verduurzaming (op het gebied van o.a. energie en landbouw). Brabant staat in de komende jaren voor grote uitdagingen, en daarin is meer dan ooit een rol weggelegd voor een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die haar kennis en kunde op het gebied van innoveren, ontwikkelen, investeren en internationaliseren inzet voor een veerkrachtige en duurzame economie en samenleving.

Coronacrisis

De coronacrisis, die de wereld sinds begin 2020 in zijn greep houdt, laat ook in Brabant zijn sporen na. Veel ondernemingen ervaren de negatieve effecten van direct inkomstenverlies en verslechterde marktomstandigheden. Wij monitoren voortdurend de impact van de crisis op zowel onze eigen organisatie en dienstverlening als de ondernemingen en projecten die we ondersteunen. Ook houden we nauw contact met portfoliobedrijven om risico’s in te perken en waar mogelijk oplossingen te zoeken in de vorm van uitstel van betaling, aanvullende regelingen en nieuwe dienstverlening zoals het Corona Rebuild Program.

Podcast

Waar mogelijk trekken we hierin samen op met onze partners en stakeholders. Een goed voorbeeld is de Corona-OverbruggingsLening (COL), waarvoor het kabinet in april 2020 € 100 miljoen beschikbaar stelde. Samen met de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland draagt de BOM zorg voor de verstrekking van deze overbruggingslening aan startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven die financieel geraakt zijn door de crisis.

Ten aanzien van de continuïteit van de BOM: Er staan ons voldoende liquide middelen ter beschikking en de fondsvoorwaarden bieden afdoende faciliteiten om waardeveranderingen in onze portfolio op te vangen. Het effect van deze veranderingen is op dit moment echter niet betrouwbaar vast te stellen.

Uiteraard heeft de crisis ook impact op de manier van werken van de BOM. Inmiddels kan iedereen bij de BOM op afstand werken. Om dit mogelijk te maken, hebben we de implementatie van nieuwe IT-systemen en cloudoplossingen in maart 2020 versneld doorgevoerd. Bovendien bieden we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Zo bieden we ondernemers de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan onze Investor Readiness en Market Readiness programma’s.

De impact van de crisis speelt ook een grote rol in de ontwikkeling van ons beleid voor de komende jaren. Hierover staan we voortdurend in contact met onze stakeholders, partners en klanten.

Raad van bestuur van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

Brigit van Dijk - van de Reijt

algemeen directeur