De raad heeft in 2019 in totaal zeven keer vergaderd met het bestuur van de BOM. Tijdens de vergaderingen kwam een aantal vaste onderwerpen aan de orde zoals de strategie, de voortgang van het meerjarenbeleid, de organisatie en procesvoering, de vermogenspositie van de BOM en de algehele performance van de vennootschappen. In 2019 is specifiek aandacht besteed aan de implementatievoortgang van het meerjarenplan en de wijzigingen van het bestuursmodel en de werving van de nieuwe bestuurder. Verder is er gesproken over ecosysteemontwikkeling, impact en product ontwikkeling binnen de BOM.

Investeringsvoorstellen van BOM Brabant Ventures en BOM Renewable Energy worden volgens het investeringsreglement bij bedragen boven de € 2,5 miljoen voor akkoord aangeboden aan de rvc. De rvc heeft in 2019 akkoord gegeven op drie investeringsvoorstellen: tweemaal voor Brabant Ventures en eenmaal voor Renewable Energy. Daarnaast heeft de rvc in 2019 één keer overleg gevoerd met vertegenwoordigers van beide investeringscommissies.

Het jaarlijkse overleg van de rvc met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant over de algehele voortgang van de BOM en de invulling van het meerjarenplan vond plaats in december 2019. Tevens heeft de rvc drie keer overleg gevoerd met de ondernemingsraad waarbij de samenwerking met zowel het bestuur als de achterban aan de orde kwamen. Andere gespreksonderwerpen waren: de ervaringen van de OR met het gewijzigde bestuursmodel, de visie op de BOM van de toekomst, de gezamenlijke cultuur, de propositie van de BOM en de werving van de nieuwe algemeen directeur.

De remuneratiecommissie kwam in 2019 diverse malen bijeen om onder andere de doelen, resultaten en de performance van de bestuurders door te nemen. Ook kwamen zij bijeen in het kader van de werving van de nieuwe bestuurder.

De auditcommissie kwam in 2019 twee keer op commissieniveau bij elkaar (deels in aanwezigheid van de accountant). In deze bijeenkomsten bespraken zij de hoofdlijnen van het financieel beleid, de kwaliteit van de interne en financiële beheersing, de bevindingen uit de accountantscontrole, de financiële verantwoording over 2018 en de begroting voor 2020.

In 2019 besprak de rvc - buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur van de BOM - zowel zijn eigen functioneren (en de gewenste competenties) als dat van de individuele commissarissen en het bestuur. De rvc is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarnaast is in het rvc-reglement vastgelegd hoe met (mogelijke) belangenverstrengeling moet worden omgegaan. In 2019 heeft zich geen situatie van (mogelijke) belangenverstrengeling voorgedaan.