Om als regionale ontwikkelingsmaatschappij daadwerkelijk toegevoegde waarde te bieden, is het zaak de visie en strategie van de organisatie te baseren op onderwerpen die voor belanghebbenden van materieel belang zijn. De directie zet hierbij de visie en strategie uit en bepaald de interne prioriteiten. De periodieke dialoog met diverse belanghebbenden dient ter validatie van onze strategie en vormt het fundament waarop onze doelstellingen zijn gebaseerd. Behalve de focus op ‘maatschappelijke impact’, staan met name de onderwerpen 'financiering', 'samenwerking', 'kennisintensivering', 'internationalisering' en 'technologische ontwikkeling' hierin centraal. De onderstaande figuur geeft inzicht in het relatieve belang dat zowel de stakeholders (extern) als de BOM (intern) hechten aan de belangrijkste materiële onderwerpen. Onze stakeholders zijn partijen die betrokken zijn in ons proces van waardecreatie en die een belang hebben bij onze dienstverlening. In bijlage 1 is een geïntegreerde tabel opgenomen waarin de samenhang tussen materiële onderwerpen (inclusief toelichting) wordt verduidelijkt.