Economische ambities en groei staan voor de BOM niet op zichzelf; ze zullen moeten leiden tot maatschappelijke, economische en financiële impact voor Brabant. Ons waardecreatiemodel biedt inzicht in de wijze waarop wij toegevoegde waarde voor Brabant creëren. Het model beschrijft de input, het bedrijfsmodel, de output en de impact van de BOM en is opgebouwd volgens het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

Voor onze activiteiten achten we binnen het IIRC-raamwerk drie vormen van kapitaal relevant en materieel. Het gaat hierbij om ons menselijk kapitaal (kennis), ons sociaal kapitaal (netwerk) en ons financieel kapitaal (investeringsfondsen en subsidies).

  • Onze expertise op het gebied van innovatie, acquisitie, ontwikkeling en financiering, én onze kennis van de regio en haar topsectoren vormen de basis van onze propositie voor Brabant en indirect voor Nederland. Onze medewerkers zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen en overheden en volgen trainingen en opleidingen om hun kennis, expertise en competenties actueel te houden.

  • De verbinding die we hebben met onze kennis- en samenwerkingspartners, onze financieringspartners en de rest van ons netwerk vormt een tweede element in onze propositie. Onze partners bieden ons toegang tot additionele expertise, dagen ons uit en stellen ons in staat om de relevantie en actualiteit van onze bijdrage te waarborgen.

  • Tot besluit biedt het beschikbare fondsvermogen de financiële slagkracht om de innovatieve groeiambities van ondernemingen en duurzaamheidsprojecten mede te kunnen realiseren.

Door te werken vanuit onze visie en missie en door - via het meerjarenplan en de onderliggende jaarplannen - op onze strategie te sturen, realiseren we output. Die resultaten zijn bijvoorbeeld het aantal ondernemingen dat we hebben ondersteund bij hun verdere ontwikkeling, het aantal buitenlandse ondernemingen dat we aan Brabant hebben weten te binden of het aantal verstrekte financieringen aan ondernemingen of duurzaamheidsprojecten.

Het economisch succes van Brabant moet niet alleen worden afgemeten aan de directe economische effecten zoals economische groei of werkgelegenheid maar ook aan een bredere ambitie en op een grotere tijdschaal. We willen bijdragen aan de duurzaamheid, de inclusiviteit en het innovatief vermogen van onze regionale economie, ook op langere termijn.