Impact van de BOM

De BOM heeft in 2019 goede resultaten behaald en ligt vooralsnog op koers om de beloften uit het Meerjarenplan 2017-2020 waar te maken.. Vooral op het gebied van investeringsvolume en CO2-reductie realiseert de BOM meer impact dan bij de start van het Meerjarenplan was voorzien.

De belangrijkste redenen voor deze extra impact zijn enerszijds de scherpe focus op sectoren en doellanden en anderzijds de versterking van BOM Renewable Energy (Energiefonds) met een ontwikkelpoot (Develop to Invest). Daarmee is van het bevorderen van Duurzame Energie een volwaardige kernactiviteit gemaakt is.

De Raad van Commissarissen is positief over de impact en de klantwaardering die de BOM weet te realiseren. Ook is de raad tevreden met de hoge waardering die de BOM van haar klanten krijgt. Gemiddeld waarderen klanten de dienstverlening van de BOM met een 8,4.

Voor de raad is het van belang dat de BOM zich, als slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij, voortdurend aanpast aan de eisen van een veranderende maatschappij. Alleen zo kan de BOM een maximale bijdrage aan haar stakeholders leveren.

Corona

Dit jaarverslag is geschreven in een tijd dat de wereld onderhevig is aan de coronacrisis. Een gebeurtenis van grote omvang die tot op heden ingrijpende gevolgen heeft voor maatschappelijke en economische vanzelfsprekendheden. Al met al is de situatie erg ongewis. De effecten op de langere termijn zijn op dit moment niet betrouwbaar vast te stellen.

We zien de BOM pro-actief acteren in deze crisis. Het huidige portfolio wordt waar mogelijk ondersteund in deze nieuwe omstandigheid met aangepaste dienstverlening, zoals het Corona Rebuild Program en de Corona Impact Scan. Daarnaast is de Corona-OverbruggingsLening (COL) – die de BOM samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Techleap.nl, Invest-NL en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat realiseerde – een daadkrachtige en passende interventie.

Bestuursmodel

In 2019 is een versimpeld bestuursmodel ingevoerd, waarbij het bestuur van BOM Holding is teruggebracht tot één statutair bestuurder, die tevens voorzitter is van een niet-statutair directie-team. Ook is besloten om BOM Holding te laten terugtreden als bestuurder van het Energiefonds Brabant (EFB), waarna Miriam Dragstra in die rol is benoemd.

Mutaties bestuur en directie

Met ingang van 1 december 2019 heeft Mike van Meurs zijn functie als CFO/COO van de BOM neergelegd. Zijn verantwoordelijkheden zijn waargenomen door de directeur/bestuurder.

Ook Jan Pelle nam begin 2020 afscheid als directeur/bestuurder. Hij heeft de afgelopen jaren met voortvarendheid leiding gegeven aan de BOM en daarmee een significante impact gerealiseerd voor de Brabantse economie. Twee aansprekende voorbeelden waarbij zijn persoonlijke inspanningen een verschil maakten, zijn de totstandkoming van het Pivot Park in Oss en de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.

De raad is de heren Pelle en Van Meurs zeer erkentelijk voor wat ze voor de BOM en Brabant hebben betekend.

Op 13 januari 2020 begon Brigit van Dijk - van de Reijt als nieuwe directeur/bestuurder van BOM Holding. Zij heeft daarmee de voorbereidingen voor het nieuwe meerjarenplan en de dagelijkse leiding van de BOM op zich genomen. Met Brigit hebben we een ervaren bestuurder aangesteld die internationale ervaring, het bouwen van netwerken en sterke operationele competenties weet te verbinden met impactvolle regionale ontwikkeling. We wensen haar veel succes met de verdere ontwikkeling van de BOM en het realiseren van impact voor Brabant.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Op 1 april 2019 trad Esther Raats-Coster toe tot de raad. Daarmee is de raad weer op volle sterkte. Esther is toezichthouder, bestuurder én ondernemer. Haar succesvolle ondernemerschap leidde in 2006 tot verkiezing als zakenvrouw van het jaar. Sinds de verkoop van haar internationale bedrijf Bandridge Europe zet ze haar ervaring breder in en bekleedt ze diverse bestuurlijke functies.

Advies aan aandeelhouders

De raad hecht aan een transparante en eenduidige governance structuur en ziet in dat kader toe op naleving van de Corporate Governance Code 2016. De raad heeft ten aanzien van de naleving van de Code in 2019 geen materiële tekortkomingen geconstateerd. De raad adviseert de aandeelhouders om de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting op de algemene vergadering voor aandeelhouders vast te stellen.

Dankwoord

De medewerkers van de BOM hebben zich ook in 2019 met deskundigheid en passie ingezet voor de duurzame versterking van de Brabantse economie. De ontwikkelingen en resultaten in 2019 laten zien dat er in Brabant ruimte is voor en behoefte blijft aan een ontwikkelingsmaatschappij die aanjaagt, vernieuwt en verbindt. De raad wil graag haar dank uitspreken aan het bestuur en de medewerkers van de BOM voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar.

Raad van Commissarissen BOM Holding B.V.

René Penning de Vries – President-commissaris

Hans Dröge

Nancy MacGillavry

Esther Raats-Coster

Ronald Slaats