Jaarverslag 2019

(2) Financiële vaste activa

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de

Lees verder
Jaarverslag 2019

(3) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(4) Effecten

In 2019 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2019

(5) Liquide middelen

Ultimo 2019 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder
Jaarverslag 2019

(6) Groepsvermogen

Van de algemene reserve is een deel (€ 2.745.146) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap het SOFB.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(7) Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2019

(8) Voorzieningen

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2019

(9) Langlopende schulden

Voor een bedrag groot € 85.505.699 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2019

(10) Kortlopende schulden

In 2019 is het verloop als volgt:

Lees verder