Overige schulden en overlopende passiva
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Vooruitontvangen vergoedingen

-

-

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

462.271

378.794

Schulden aan participanten

1.712.351

2.817.408

Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen

-

53.585

Belastingen en premies sociale verzekeringen

553.484

521.585

Nog te storten op participaties / leningen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

1.854.054

994.027

 

4.582.160

4.765.398

10.1 Schulden aan participanten
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

284.931

269.793

Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant

927.420

1.843.655

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten

500.000

669.167

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake Waterfonds

-

34.793

 

1.712.351

2.817.408

10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

269.793

304.165

Toegekende subsidiebijdrage

1.039.000

1.039.000

Mutatie subsidieverplichting

-1.023.863

-919.325

Terugbetaling overschrijding voorgaande jaren

-

-154.047

Saldo per 31 december

284.931

269.793

10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

1.843.655

1.261.766

Toegekende subsidiebijdrage

6.705.000

7.170.000

Mutatie subsidieverplichting

-6.964.460

-6.588.111

Terugbetaling voorgaande jaren

-656.775

-

Saldo per 31 december

927.420

1.843.655

10.1.3 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant Waterfonds

In 2019 is het verloop als volgt:

 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Saldo per 1 januari

34.793

2.992.313

Aflossingen

-50.000

-2.950.000

Dekking fondskosten

15.207

-7.520

 

-

34.793

De activiteiten voor het Waterfonds zijn gestaakt en de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in 2019.

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De specificatie van de saldi in 2019 is als volgt:

 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Omzetbelasting

46.523

35.929

Loonheffing

301.183

279.878

Vennootschapsbelasting

205.778

205.778

 

553.484

521.585