Coronacrisis

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019.

De continuïteit van de BOM wordt hierdoor echter niet direct beïnvloed: Er staan voldoende liquide middelen ter beschikking en daarnaast bieden de fondsvoorwaarden afdoende faciliteiten om waardeveranderingen in ons portfolio op te vangen. Er zal door de BOM dan ook geen beroep gedaan worden op externe steun.

Momenteel is zichtbaar dat de crisis naar verwachting significant nadelige invloed heeft op de kasstromen die ten grondslag liggen aan de waardering van onze participaties en leningen en daarmee op de totale waardering van onze financiële vaste activa. De hoogte van de afwaardering kan door alle onzekerheden momenteel niet betrouwbaar worden ingeschat.