ACTIVA

  

31-12-2019

 

31-12-2018

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(1)

    

Bedrijfsterreinen

 

551.765

 

551.765

 

Bedrijfsgebouwen

 

3.497.138

 

3.664.086

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

322.477

 

525.593

 
   

4.371.380

 

4.741.444

      

Financiële vaste activa

(2)

    

Deelnemingen

 

125.796

 

77.483

 

Overige effecten

 

117.900.753

 

88.795.165

 
   

118.026.549

 

88.872.648

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(3)

    

Handelsdebiteuren

 

495.538

 

237.767

 

Vorderingen op participanten

 

189.445

 

168.235

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

-

 

-

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

1.270.720

 

1.429.905

 
   

1.955.704

 

1.835.906

      

Effecten

(4)

 

169.841

 

370.401

      

Liquide middelen

(5)

 

50.571.393

 

63.868.370

      

Totaal

  

175.094.867

 

159.688.769

PASSIVA

  

31-12-2019

 

31-12-2018

  

Groepsvermogen

     

Eigen vermogen

(6)

34.770.909

 

34.746.712

 

Aandeel derden

(7)

18.550.017

 

18.562.040

 
   

53.320.926

 

53.308.752

      

Voorzieningen

(8)

    

Garantievoorziening

 

-

 

-

 

Voorziening groot onderhoud

 

315.664

 

293.065

 
   

315.664

 

293.065

      

Langlopende schulden

(9)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

110.692.008

 

93.684.690

 

Overige schulden

 

6.184.110

 

7.636.864

 
   

116.876.118

 

101.321.554

      

Kortlopende schulden

(10)

    

Vooruitontvangen vergoedingen

 

-

 

-

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

462.271

 

378.794

 

Schulden aan participanten

 

1.712.351

 

2.817.408

 

Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen

 

-

 

53.585

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

553.484

 

521.585

 

Nog te storten op participaties / leningen

 

-

 

-

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

1.854.054

 

994.027

 
   

4.582.160

 

4.765.398

      

Totaal

  

175.094.867

 

159.688.771