In het meerjarenplan hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Om de gewenste impact voor Brabant te kunnen realiseren, willen we de wendbaarheid en slagkracht van onze teams en onze medewerkers vergroten. Sinds eind 2017 passen we de principes van agile werken toe. Dat betekent dat we in kleine, veelal multidisciplinaire projectteams kortcyclisch werken aan de realisatie van onze ambities. Hierdoor wordt de voortgang van projecten inzichtelijker en realiseren we in kortere tijd meer resultaat. Bovendien stelt deze werkwijze de teams in staat om op een efficiënte manier samen te werken aan de teamdoelstellingen.

Ter versterking van deze nieuwe werkwijze zijn we in 2018 aan de slag gegaan met teamontwikkeling en in 2019 is dit traject gecontinueerd. Door een beter inzicht in elkaars sterke en minder sterke punten kunnen we binnen de teams bewuster gebruik maken van ieders talent. Binnen enkele teams heeft dit zelfs geleid tot een andere verdeling van de rollen. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee concreet invulling kunnen geven aan een slagvaardige werkwijze. Hierbij hoort ook een grotere (financiële) bewegingsruimte voor teams. Uit ervaring blijkt dat deze werkwijze bijdraagt aan een positievere beleving van de teams en de individuele medewerkers.

De economische en technologische trends en ontwikkelingen vragen om wendbaarheid van onze organisatie en onze medewerkers. We sturen actief op een gebalanceerd werknemersbestand, waarin we specifieke ervaring behouden, het potentieel van de jongere generaties benutten en flexibiliteit borgen.