31-12-2019

31-12-2018

  

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

   

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

110.692.008

93.684.690

Overige schulden

 

6.184.110

7.636.864

  

116.876.118

101.321.554

Voor een bedrag groot € 85.505.699 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen
  

31-12-2019

31-12-2018

  

    

Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

 

1.379.438

1.821.813

Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

 

8.428.564

8.465.065

Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel

 

5.382.447

5.576.494

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

 

43.000.000

24.500.000

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant: boven-nominaal leningdeel

 

18.419.598

20.958.331

Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

 

24.086.101

22.403.067

Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

 

5.995.859

5.959.921

  

110.692.008

93.684.690

9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.821.813

3.233.407

Aflossingen

 

-272.794

-2.414.893

Dekking fondskosten

 

-110.044

-307.075

Dekking participatieresultaten

 

-101.960

1.251.793

Rente

 

42.423

58.582

Saldo per 31 december

 

1.379.438

1.821.813

De BOM heeft van de provincie Noord-Brabant een variabele lening ontvangen ten behoeve van de investeringen van het Spin-off Fonds Brabant B.V. (SOFB). De lening wordt onder dezelfde condities doorgeleend aan SOFB en is verantwoord onder de financiële vaste activa (leningen u/g). De rente wordt bij de hoofdsom bijgeschreven. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in SOFB.

Op de lening van de provincie worden dekkingen fondskosten en participatieresultaten in mindering gebracht overeenkomstig de leenovereenkomst, zoals toegelicht in de grondslagen voor de resultaatbepaling.

Indien SOFB niet in staat is de lening af te lossen, hoeft de BOM hetzelfde gedeelte van de lening ook niet af te lossen aan provincie Noord-Brabant. De overeenkomst is van kracht tot het moment dat fondsen en spin-offs alle verplichtingen jegens SOFB hebben voldaan, dan wel tot het moment dat de BOM geen aandelenbelangen in fondsen en spin-offs meer houdt.

Medio 2018 heeft een uitgebreide evaluatie over het fonds plaatsgevonden. Op 19 maart 2019 is bevestigd dat de lening aan SOFB verlengd is tot 31 december 2020. Na de verlenging van de looptijd van het fonds wordt thans actief gestuurd om exits te realiseren. Hoewel er actief gestuurd wordt op een exit van de aanwezige belangen is de verwachting dat een deel pas in 2021 zal plaatsvinden en dat een aantal exit-afspraken nog tot 2023 doorloopt. Een hernieuwde aanvraag tot verlenging is in voorbereiding.

9.2 Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

8.465.065

8.499.510

Aflossingen

 

-

-

Dekking fondskosten

 

-36.501

-34.445

Dekking participatieresultaten

 

-

-

Saldo per 31 december

 

8.428.564

8.465.065

BOM Capital II B.V. heeft van de provincie Noord-Brabant een lening ontvangen ten behoeve van het Biobased Brabant Fonds B.V. (BBF). De lening is onder dezelfde condities doorgeleend aan BBF. Er is geen rente verschuldigd. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in BBF. De lening dient afgelost te worden op 31 december 2022. 

9.3 Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

 

-

-

Saldo per 31 december

 

2.000.000

2.000.000

Life Sciences & Health Fund B.V. (LS&HF) heeft van de provincie Noord-Brabant een lening ontvangen. Er is geen rente verschuldigd. In 2016 is de opdracht van LS&HF in overleg met de provincie en EZK aangepast. LS&HF zal opbrengsten vanaf 1 januari 2016 niet meer opnieuw aanwenden voor participaties.

Aflossing vindt plaats vanaf 31 december 2018 indien en voor zover LS&HF opbrengsten heeft ontvangen uit participaties en leningen na aftrek van de gerealiseerde en nog te realiseren fondskosten. De geldlening moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn terugbetaald.

9.4 Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

 

-

-

Saldo per 31 december

 

2.000.000

2.000.000

Voor een toelichting op de lening wordt verwezen naar 9.3.

9.5 Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel
  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

5.576.494

5.727.839

Dekking fondskosten

 

-66.047

-76.345

Dekking participatieresultaten

 

-128.000

-75.000

Saldo per 31 december

 

5.382.447

5.576.494

Op de bestaande leningovereenkomsten die overeengekomen zijn met betrekking tot het Life Sciences & Health Fund is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreden dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”. Het boven-nominale leningdeel komt pro-rata toe aan de leningverstrekkers.

9.6 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

24.500.000

10.500.000

Verstrekkingen

 

18.500.000

16.000.000

Aflossingen

 

-

-2.000.000

Saldo per 31 december

 

43.000.000

24.500.000

De provincie Noord-Brabant heeft aan Innovatiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 125.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Innovatiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Innovatiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Innovatiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Innovatiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Innovatiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Innovatiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Innovatiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Innovatiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

9.7 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant – boven-nominaal leningdeel
  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

20.958.331

23.682.090

Dekking fondskosten

 

-3.173.024

-3.047.071

Dekking participatieresultaten

 

634.292

323.312

Saldo per 31 december

 

18.419.598

20.958.331

Op de bestaande leningovereenkomst die overeen gekomen is, is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreven dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”.

9.8 Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

22.403.067

9.093.743

Verstrekkingen

 

2.500.000

13.750.000

Dekking fondskosten

 

-872.714

-855.156

Dekking participatieresultaten

 

55.748

414.481

Saldo per 31 december

 

24.086.101

22.403.067

De provincie Noord-Brabant heeft aan Energiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 60.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Energiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Energiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Energiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Energiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Energiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Energiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Energiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Energiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

9.9 Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

5.959.921

1.043.533

Verstrekkingen

 

-

5.000.000

Dekking fondskosten

 

-119.313

-109.833

Dekking participatieresultaten

 

155.252

26.221

Saldo per 31 december

 

5.995.859

5.959.921

De provincie Noord-Brabant heeft aan het Cleantechfonds (BOM Capital II BV) een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 12.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen met betrekking tot het Cleantechfonds zoals uiteengezet in het Business Plan. De lening heeft een looptijd van maximaal 9 jaar. De looptijd vangt aan op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2023. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag wordt geen rente berekend. BOM Capital II BV betaalt uiterlijk op 31 december 2023 aan de provincie ter aflossing van de lening het nominale fondsvermogen te vermeerderen met het eventueel op de projecten gerealiseerde rendement.

Indien BOM Capital II BV op enig moment gedurende de looptijd van de lening meer dan € 600.000 ten behoeve van het Cleantechfonds in welke vorm dan ook aanhoudt, dan dient het gedeelte van de liquiditeit dat uitstijgt boven de € 600.000 per ommegaande terugbetaald te worden aan de provincie. Het door BOM Capital II BV teruggestorte bedrag blijft beschikbaar voor verstrekking tot het overeengekomen maximale bedrag van de lening. Terugstorting vindt niet plaats indien en voor zover BOM Capital II BV gemotiveerd aan de provincie heeft bericht dat de desbetreffende middelen binnen maximaal 3 maanden vanaf het moment dat er meer dan € 600.000 aan liquiditeiten ten behoeve van het Cleantechfonds wordt aangehouden, zullen worden aangewend voor het verstrekken van financiering aan derden.

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen van BOM Capital II BV jegens de provincie draagt BOM Capital II BV op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van pandrechten of andere zekerheidsrechten op één of meer vermogensbestanddelen van BOM Capital II BV waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die BOM Capital II heeft verworven door het verstrekken van financiering.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal BOM Capital II, zonder voorafgaande toestemming van de Provincie:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan BOM Capital II BV;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

9.10 Overige schulden
  

31-12-2019

31-12-2018

  

    

RC Gemeente Tilburg

 

1.934.218

2.617.881

RC Gemeente Breda

 

693.599

668.982

Hypothecaire lening

 

1.750.000

1.850.000

Terugbetalingsverplichting iz participaties

 

1.806.293

2.500.001

  

6.184.110

7.636.864

9.10.1 R.C. Gemeente Tilburg

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.617.881

2.450.284

Stortingen aan / of ontvangsten van participaties

 

-1.600.000

200.000

Aandeel derden in participaties

 

846.192

-

Rentevergoeding participaties

 

2.617

2.284

Kosten boekjaar

 

67.528

-34.687

Saldo per 31 december

 

1.934.218

2.617.881

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Tilburg. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

9.10.2 R.C Gemeente Breda

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

668.982

-

Stortingen aan / of ontvangsten van participaties

 

-

1.350.000

Aandeel derden in participaties

 

-

-675.000

Rentevergoeding participaties

 

6.206

10.557

Kosten boekjaar

 

18.411

-16.576

Saldo per 31 december

 

693.599

668.982

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Breda. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

9.10.3 Hypothecaire lening BOM Vastgoed B.V.

In 2019 is het verloop als volgt:

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.850.000

1.950.000

Aflossingen

 

-100.000

-100.000

Saldo per 31 december

 

1.750.000

1.850.000

9.10.4 Terugbetalingsverplichting BioConnection

De voorwaardelijke terugbetalingsverplichting BioConnection betreft een verplichting aan EZK, PNB en de Gemeente Oss voor een totaalbedrag van € 1.806.293. Genoemde partijen hebben aan de BOM geldleningen verstrekt waarmee via de BOM in BioConnection is geïnvesteerd. De totale investering bedroeg in 2006 zo'n € 6.800.000. 

BioConnection B.V. heeft op 30 december 2011 de lening inclusief rente als onderdeel van de investering terugbetaald. Hiermee is in 2012 aan twee partijen een deel van hun lening afgelost. De volledige voorwaardelijke terugbetalingsverplichting van € 1.806.293 aan de betreffende drie partijen:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 1.083.776

 • Provincie Noord-Brabant € 361.259

 • Gemeente Oss € 361.258

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.500.001

2.500.001

Aflossing Lening

 

-693.708

-

Mutatie voorziening

 

-

-

Saldo per 31 december

 

1.806.293

2.500.001

9.10.5 Terugbetalingsverplichting HTXL

Verloopoverzicht HTXL

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

-

450.000

Verstrekkingen

 

-

150.000

Mutatie voorziening

 

-

-600.000

Saldo per 31 december

 

-

-

De onderneming heeft een leningovereenkomst gesloten met het acceleratorprogramma. Jaarlijks wordt nagegaan in hoeverre kasstromen zijn te verwachten uit resultaten van het ondersteunde programma. 

9.10.6 Terugbetalingsverplichting Rockstart

Verloopoverzicht Rockstart

  

2019

2018

  

    

Saldo per 1 januari

 

-

100.000

Verstrekkingen

 

100.000

100.000

Mutatie voorziening

 

-100.000

-200.000

Saldo per 31 december

 

-

-

De onderneming heeft een leningovereenkomst gesloten met het acceleratorprogramma. Jaarlijks wordt nagegaan in hoeverre kasstromen zijn te verwachten uit resultaten van het ondersteunde programma.