31-12-2019

31-12-2018

 

   

Handelsdebiteuren

8.481

5.637

Vorderingen op participanten

16.317

8.986

Rekening-courant groepsmaatschappijen

65.768

518.783

Overige vorderingen en overlopende activa

75.404

20.894

 

165.969

554.300

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

-

-

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

-

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

6.366

29.255

RC BOM Capital I B.V.

26.539

9.910

RC BOM Capital II B.V.

17.486

331.554

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

4.823

-

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

798

2.114

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

9.755

1.619

RC Energiefonds Brabant B.V.

-

36.895

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

-

107.435

 

65.768

518.783

Tussen de groepsmaatschappijen zijn geen afspraken gemaakt over zekerheden, aflossingen en/of rentevergoedingen.

Eigen vermogen

 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Gestort en opgevraagd kapitaal

733

733

Agioreserve

32.508.879

32.508.879

Algemene reserve

2.261.297

2.237.100

 

34.770.909

34.746.712