Ultimo 2019 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Betaalrekeningen

10.134.148

10.563.986

Overige rekeningen

40.437.245

53.304.384

 

50.571.393

63.868.370

Van de liquide middelen is een bedrag van € 36.150.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.

De groep als geheel heeft ultimo 2019 nog een investeringsverplichting van € 39,5 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige participaties / leningen u/g (2018: € 52,3 miljoen).