31-12-2019

31-12-2018

 

   

Handelsdebiteuren

495.538

237.767

Vorderingen op participanten

189.445

168.235

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

-

Overige vorderingen en overlopende activa

1.270.720

1.429.905

 

1.955.704

1.835.906

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

3.1 Handelsdebiteuren
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Handelsdebiteuren

526.068

287.146

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-30.530

-49.379

 

495.538

237.767

3.2 Overige vorderingen en overlopende activa
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Vooruitbetaalde kosten

113.866

177.891

Nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties

-

-

Overige vorderingen

1.156.854

1.252.014

 

1.270.720

1.429.905