Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

   

2019

 

2018

  

      

Resultaat

  

24.197

 

-271.080

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

377.883

 

415.058

 

Mutatie voorzieningen

 

22.598

 

-304.851

 
   

400.481

 

110.207

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

-119.798

 

167.642

 

Kortlopende schulden

 

-183.237

 

-7.350.067

 
   

-303.035

 

-7.182.425

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

121.644

 

-7.343.298

      

Investeringen in participaties

 

-26.364.547

 

-17.666.250

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-14.034.399

 

-16.232.281

 

Investering deelnemingen

 

-1

 

-

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

-1.071.386

 

-1.269.893

 

Aflossingen financiële vaste activa

 

12.316.432

 

13.191.732

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-29.153.901

 

-21.976.692

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-29.032.257

 

-29.319.990

      

Investeringen in materiële vaste activa

 

-7.819

 

-8.803

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

-

 

-

 

Investeringen in effecten

 

200.560

 

960.313

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

192.741

 

951.509

      

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

 

-

 

-

 

Aandeel resultaat derden

 

-12.024

 

-36.650

 

Mutaties langlopende schulden

 

15.554.563

 

21.694.618

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

15.542.539

 

21.657.968

      

Mutatie liquide middelen

  

-13.296.977

 

-6.710.513

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

63.868.370

 

70.578.883

Mutatie geldmiddelen

  

-13.296.977

 

-6.710.513

Stand per 31 december

  

50.571.393

 

63.868.370