We verwachten in 2020 een vergelijkbaar investeringsniveau als in 2019. Dit is het resultaat van de acquisitie inspanningen in voorgaande jaren. 

Daarnaast zullen we nog meer inzetten op de ondersteuning van complexe initiatieven in de ontwikkelingsfase. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om projecten rond geothermie, restwarmte en zon- en windparken. 

In 2020 zetten we verder in op proactieve marketing om onze ontwikkelcapaciteit in de markt te positioneren. We presenteren ons aan de doelgroepen via onder andere seminars en congressen en via zichtbare rollen bij complexere verduurzamingsinitiatieven. Daarnaast dragen we actief bij aan Green Deals gericht op energiebesparing (in het bijzonder voor gebouwen van zorginstellingen, bedrijventerreinen en sportcomplexen) en wind- en zoninitiatieven. Met de provincie gaan we bovendien in gesprek over de verduurzaming van erfgoedcomplexen en effectieve aanpak om de energiebesparing in de industrie te versnellen door onder andere een goede afstemming tussen de verschillende partijen die dit resultaat ook beogen. 

In de komende jaren wordt in Brabant een belangrijke nieuwe impuls verwacht van de regionale energiestrategieën (RES). Deze moeten resulteren in concrete plannen voor duurzame projecten die bijdragen aan een CO2-reductie van 50% in 2030. In Brabant zijn er vier regio‚Äôs die in juni 2020 hun plannen bij het Rijk moeten hebben ingediend. Hierna zal, na goedkeuring van de ambities en de plannen, de ontwikkeling en realisatie van de duurzame projecten plaatsvinden. De BOM zal haar kennis, kunde, kapitaal en netwerken hiervoor inzetten. 

De coronacrisis heeft vooralsnog een beperkte impact op de investeringsprojecten van BOM Renewable Energy. Wel verwachten we dat de crisis in 2021 leidt tot minder projecten en een lager investeringsniveau. Dit heeft te maken met vertraging in zowel de ontwikkeling van lopende projecten als de invoering van landelijk klimaatmaatregelen, zoals CO2-beprijzing.  

Lopende projecten lopen naar verwachting vertraging op, omdat onder andere vergunningprocedures (gemeentelijk en gerechtelijk) langer zullen duren. Bovendien zijn wij door de terugloop in het aantal congressen, seminars en andere fysieke bijeenkomsten beperkt in onze mogelijkheden om te netwerken en nieuwe ontwikkelings- en investeringsprojecten te acquireren. Op de langere termijn verwachten we echter dat het aantal projecten en het investeringsniveau weer zullen toenemen.