Betreffende de bevoegdheden van de algemene vergadering (AV) worden in de Code best practice-bepalingen genoemd die beperkt van toepassing zijn op de situatie bij de BOM. Bij de BOM is statutair bepaald dat besluiten slechts genomen kunnen worden indien ten minste de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is of aan de bepalingen voor besluiten buiten vergadering is voldaan. De bepalingen aangaande de logistiek in de vergadering van aandeelhouders worden gevolgd.

Ook voor wat betreft de informatieverschaffing zijn de bepalingen in beperkte mate van toepassing. Het bestuur hecht aan een goede informatieverstrekking en communicatie met de aandeelhouders, die tevens de rol van opdrachtgever/subsidiënt vervullen. Periodieke afstemming vindt plaats met beide aandeelhouders op zowel bestuurlijk als managementniveau (zowel formeel als informeel).