Een goede dialoog met onze stakeholders is van belang om onze strategie en doelstellingen te kunnen realiseren. Het bestuur, management en medewerkers van de BOM zijn op dagelijkse basis betrokken bij de dialoog met stakeholders. Dat gebeurt op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij de stakeholdergroepen 'medewerkers', 'triple helix partners', 'lokale overheden' en 'aandeelhouders/subsidiënten' is het bestuur het meest direct betrokken. Deze interacties leveren belangrijke input voor het aanscherpen van ons beleid en onze strategie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste stakeholdergroepen, de voor hen relevante materiële onderwerpen en doelstellingen en resultaten van de dialogen met deze groepen.

Stakeholder groep

Vorm van dialoog

Doelstellingen en resultaten van de dialoog

Medewerkers

Periodieke medewerker bijeenkomsten (updates), 'gongmomenten', afdelings- en teamoverleggen, BOM-talks en Lagerhuis, beoordelingssystematiek, intranet.

Stimuleren van betrokkenheid van medewerkers bij en invloed op de inhoud van het meerjarenplan 2017-2020 alsmede de uitvoering van het activiteitenplan 2019. Bewerkstelligen invloed medewerkers op klantgericht werken middels zelforganiserende teams.

Brabantse ondernemers

Organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van diverse doelgroepen waaronder Brabant @ventures (1 x per jaar), eindejaarsbijeenkomst. Actief betrekken portfolio-bedrijven bij IRP en MRP.

Scherper beeld van de verwachtingen van ondernemers voor de reguliere wijze van ondersteuning inclusief verwerking daarvan in het meerjarenplan 2017-2020 .

Buitenlandse ondernemers

Periodieke contacten met individuele bedrijven (zowel buitenlands als Brabants) alsook gezamenlijke events met bedrijven. Participatie van BOM aan internationale handels- en verkenningsmissies. Gerichte reizen van medewerkers naar bepaalde landen.

Creatie van gerichte samenwerkingsverbanden voor investeringen in Brabant alsmede leads voor de creatie en/of behoud van regionale werkgelegenheid.

Kennisinstellingen

Periodieke overleggen, specifieke kennisbijeenkomsten en gastcolleges.

Identificeren en signaleren van technologische ontwikkelingen en verbinden van kennisdragers met bedrijven.

Triple helix partners

Periodieke overleggen en plenaire bijeenkomsten.

Actualiseren van de structurele samenrelaties en voorbereiden partnermodel.

Lokale overheden

Periodieke projectvergaderingen met gemeentes en meerdere beleidsmatige contacten.

Mogelijkheden tot verbeteringen aan bedrijventerreinen via herstructueringsfondsen en ondersteunen / adviseren bij lokale economische thema's.

Aandeelhouders / subsidieverstrekkers

Jaarlijkse Algemene Vergadering. 2 à 3 keer per jaar Informeel Aandeelhoudersoverleg. Kwartaalgesprekken met de subsidiënten.

Consensus over meerjarenplan 2017-2020 en activiteitenplan 2019. Accordering nieuwe organisatie-structuur. Pro-actieve en gedegen uitwisseling van BOM resultaten en helderheid over specifieke onderwerpen.

Voor eventuele klachten over ons functioneren of voor externe meldingen van misstanden, corruptie of fraude beschikt de BOM over een specifieke klachtenregeling met een speciaal mailadres. De behandeling van klachten of externe meldingen is een verantwoordelijkheid van de directie. In 2019 zijn vier externe klachten of meldingen ontvangen en afgehandeld.