ACTIVA

  

31-12-2018

 

31-12-2017

  

Vaste activa

     
      

Immateriële vaste activa

(1)

    

Consessies, vergunningen en intellectuele eigendommen

  

-

 

-

      
      

Materiële vaste activa

(2)

    

Bedrijfsterreinen

 

551.765

 

551.765

 

Bedrijfsgebouwen

 

3.664.086

 

3.831.034

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

525.593

 

764.900

 
   

4.741.444

 

5.147.698

      

Financiële vaste activa

(3)

    

Deelnemingen

 

77.483

 

125.816

 

Overige effecten

 

89.692.694

 

69.367.669

 
   

89.770.177

 

69.493.485

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(4)

    

Handelsdebiteuren

 

237.767

 

366.286

 

Vorderingen op participanten

 

168.235

 

196.774

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

-

 

101.122

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

1.429.905

 

1.339.366

 
   

1.835.906

 

2.003.548

      

Effecten

(5)

 

370.401

 

1.330.714

      

Liquide middelen

(6)

 

63.868.370

 

67.642.898

      

Totaal

  

160.586.298

 

145.618.344

PASSIVA

  

31-12-2018

 

31-12-2017

  

Groepsvermogen

     

Eigen vermogen

(7)

32.746.712

 

33.017.792

 

Aandeel derden

(8)

18.562.040

 

18.598.690

 
   

51.308.752

 

51.616.482

      

Voorzieningen

(9)

    

Garantievoorziening

 

-

 

335.000

 

Voorziening groot onderhoud

 

293.065

 

262.916

 
   

293.065

 

597.916

      

Langlopende schulden

(10)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

93.684.690

 

69.823.820

 

Overige schulden

 

7.636.864

 

9.803.116

 
   

101.321.554

 

79.626.936

      

Kortlopende schulden

(11)

    

Vooruitontvangen vergoedingen

 

-

 

23.750

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

378.794

 

491.074

 

Schulden aan participanten

 

2.817.408

 

5.345.354

 

Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen

 

53.585

 

31.915

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

521.585

 

1.031.565

 

Nog te storten op participaties / leningen

 

1.235.986

 

2.995.269

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.655.568

 

3.858.082

 
   

7.662.926

 

13.777.009

      

Totaal

  

160.586.298

 

145.618.344