Algemene grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de  Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen in euro’s.

In verband met het voldoen aan wettelijke bepalingen is de resultatenrekening weergegeven volgens de categorale indeling. Teneinde toch het vereiste inzicht te geven in de resultaatontwikkeling per activiteit is hieronder de resultatenrekening per activiteit weergegeven.

   

2018

 

2017

  

 

Financieringsactiviteiten

    
      
 

Resultaten bij vervreemding aandelenparticipaties

2.596.808

 

-2.133.927

 
 

Voorzieningen op participaties, leningen u/g en vorderingen

-998.243

 

10.202.502

 
   

1.598.566

 

8.068.574

      
 

Dividendopbrengsten

598.748

 

466.000

 
 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

1.015.138

 

968.312

 
   

1.613.886

 

1.434.312

      
 

Opbrengsten uit hoofde van participaties en leningen u/g

 

3.212.451

 

9.502.886

      
 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

 

459.147

 

386.892

      
 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

3.671.598

 

9.889.778

      
 

Apparaatskosten

    
 

Personeelskosten

-2.908.726

 

-3.371.464

 
 

Afschrijving op materiële vaste activa

-27.956

 

-27.956

 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten

-114.260

 

-163.990

 
 

Overige bedrijfskosten

-2.673.968

 

-2.417.912

 
      
 

Saldo bedrijfslasten

 

-5.724.911

 

-5.981.323

      
 

Dekking fondskosten

 

4.464.668

 

4.371.639

 

Dekking participatieresultaten

 

-2.020.683

 

-6.181.383

 

Afwaardering leningen

 

33

 

-33.867

 

Mutaties effecten

 

-619.555

 

-976.832

      

A

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-228.849

 

1.088.013

      
 

Vennootschapsbelasting

 

37.452

 

-205.778

      

A

Resultaat deelneming / participaties

 

-66.333

 

89.336

A

Aandeel in het resultaat van derden

 

36.650

 

-855.170

      

A

Resultaat financieringsactiviteiten

 

-221.080

 

116.400

   

2018

 

2017

  

 

Ontwikkelingsactiviteiten

    
      
 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

8.455

 

46.000

 
      
 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

8.455

 

46.000

      
 

Apparaatskosten

    
 

Personeelskosten

-3.845.877

 

-3.389.523

 
 

Afschrijving op materiële vaste activa

-

 

-

 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten

-4.456

 

-2.642

 
 

Overige bedrijfskosten

-3.890.558

 

-2.887.640

 
   

-7.740.890

 

-6.279.806

      
      
 

Doorberekening aan Staat der Nederlanden

    
 

en Provincie Noord-Brabant

 

7.732.435

 

6.175.240

      
 

Saldo bedrijfslasten

 

-8.455

 

-104.566

      

B

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-

 

-58.566

      

B

Vennootschapsbelasting

 

-

 

-

      

B

Resultaat deelneming / participaties

 

-

 

-

B

Aandeel in het resultaat van derden

 

-

 

-

      

B

Resultaat ontwikkelingsactiviteiten

 

-

 

-58.566

   

2018

 

2017

  

 

Overige activiteiten

    
      
 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

74.787

 

30.375

 
 

Opbrengsten uit verhuur onroerend goed

-50.000

 

3.258.989

 
      
 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

24.787

 

3.289.364

      
 

Apparaatskosten

    
 

Personeelskosten

-2.087.507

 

-3.106.949

 
 

Afschrijving op materiële vaste activa

-387.102

 

-486.403

 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten

-35.631

 

-32.860

 
 

Overige bedrijfskosten

2.435.453

 

-1.492.356

 
   

-74.787

 

-5.118.568

      
 

EC Steunregeling Omnibus decentraal

 

-

 

290.381

 

Subsidie IMI

 

-

 

1.664.349

      
 

Doorberekening aan provincie Noord-Brabant

 

-

 

200.000

      
 

Saldo bedrijfslasten

 

-74.787

 

-2.963.838

      

C

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-50.000

 

325.526

      

C

Vennootschapsbelasting

 

-

 

-

      

C

Resultaat deelneming / participaties

 

-

 

1.610.554

C

Aandeel in het resultaat van derden

 

-

 

-

      

C

Resultaat overige activiteiten

 

-50.000

 

1.936.080

      
      
 

Totaal

 

-271.080

 

1.993.914

Recapitulatie geconsolideerde resultatenrekening over 2018:

 

A

B

C

 
 

Financierings

Ontwikkelings

Overige

 
 

activiteiten

activiteiten

activiteiten

Totaal

 

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-228.849

-

-50.000

-278.849

Vennootschapsbelasting

37.452

-

-

37.452

Resultaat deelneming

-66.333

-

-

-66.333

Aandeel in het resultaat van derden

36.650

-

-

36.650

 

-221.080

-

-50.000

-271.080

Activiteiten

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (BOM) verleent diensten aan andere vennootschappen binnen de groep onder meer door het uitlenen van werknemers alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De kernactiviteiten van de BOM richten zich op vier klantsegmenten:

 1. BOM Brabant ventures: Als incubator en groeiversneller met meer dan 35 jaar ervaring helpt BOM Babant ventures ambitieuze Brabantse ondernemingen om toekomstbestendig te groeien. Met kennis en risicokapitaal richten we ons op start- en scale ups in de Brabantse topsectoren.

 2. BOM Foreign Investments brengt de kracht van Brabant onder de aandacht en helpt nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen van Brabant als vestigingsplaats optimaal te benutten. Met een centrale ligging in een van de grootste markten ter wereld, een toeleveringsindustrie en een kenniseconomie van wereldklasse, is Brabant een aantrekkelijke locatie voor veel buitenlandse bedrijven.

 3. BOM Renewable Energy stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven realiseren we duurzame energieprojecten. We bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken.

 4. BOM International Trade biedt ondernemers die Nederland ontgroeien hands on hulp bij het realiseren van grensverleggende plannen. We leggen waardevolle contacten en leveren doelgerichte informatie ver markten en financieringen.

De activiteit ecosysteemontwikkeling richt zich daarnaast op de Brabantse economie van morgen door innovatie, kennisuitwisseling, clustervorming en activiteiten in het kader van Europese projecten en netwerken te bevorderen. Tot besluit worden nog twee investeringsfondsen op het gebied van revitaliseringsprojecten van bestaande bedrijfslocaties en het realiseren van breedbandnetwerken uitbeheerd.

Vestigingsadres

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. is gevestigd aan de Goirlese weg 15, 5026 PB te Tilburg.

Groepsverhoudingen

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. te Tilburg staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Hiervan is onderstaand een overzicht opgenomen:

 

Statutaire
zetel

Aandeel in
geplaatst kapitaal

Geconsolideerde vennootschappen:

  

BOM Bedrijfslocaties B.V.

Tilburg

100%

BOM Vastgoed B.V.

Tilburg

100%

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

Tilburg

50,1%

BOM Capital I B.V.

Tilburg

50,1%

BOM Capital II B.V.

Tilburg

100%

Innovatiefonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

Breedbandfonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

Energiefonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

Life Sciences & Health Fund B.V.

Tilburg

100%

Biobased Brabant Fonds B.V.

Tilburg

100%

Spin-off Fonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

Technostarters Spin-off Fonds B.V.

Tilburg

100%

Breedbandfonds Brabant B.V. (100% aandeel) is tot en met 26 september 2018 meegeconsolideerd. Per 26 september 2018 is dit aandeel vervreemd.

Technostarters Spin-off Fonds B.V. (100% aandeel) is tot en met 17 mei 2018 meegeconsolideerd. Per 17 mei 2018 is dit aandeel geliquideerd.

Spin-off Fonds Brabant B.V. stelt risicodragend vermogen beschikbaar aan ondernemingen. Het vermogen voor deze investeringen is beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant. De resultaten van de vennootschap zijn volledig voor rekening en risico van de Provincie. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en/of een van haar dochtermaatschappijen voert in opdracht van de aandeelhouder de leiding over de vennootschap.

De overeenkomst met de Provincie terzake van het Spin-Off Fonds Brabant B.V. is op 15 december 2015 door de Provincie verlengd met 5 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2020. De Provincie heeft de BOM opdracht gegeven actief te sturen op de verkoop van alle participaties binnen het fonds vóór 31 december 2020.

 

Statutaire
zetel

Aandeel in
geplaatst kapitaal

Niet-geconsolideerde vennootschappen:

  

Bright Move B.V.

Eindhoven

33,3%

Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V.

Breda

50%

De deelneming in Bright Move B.V. is niet in de consolidatie betrokken. In verband met het ontbreken van overwegende zeggenschap en het niet kunnen uitoefenen van invloed van betekenis is de deelneming gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bright Move B.V. is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Brainport Development, Fontys, TU/Eindhoven en de BOM.

De deelneming in Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V. is niet in de consolidatie betrokken in verband met het ontbreken van overwegende zeggenschap. Vastgoed Truck Parking Hazeldonk is een samenwerkingsverband met de Gemeente Breda.

Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, tenzij de vennootschap gebruik maakt van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 407 lid 2a, danwel artikel 407 lid 1c, Titel 9 boek 2 BW. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van de groep.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

BOM waardeert haar investeringsportefeuille twee keer per jaar op basis van de ontwikkelingen bij de ondernemingen in portefeuille. De BOM gebruikt hiervoor een fair value model, hetgeen gebruikelijk is in de investeringsmarkt. Het fair value model hanteert als uitkomst de marktprijs (bij een recente investering, multiples of notatie aan beurs) of een waarde die wordt berekend door weging van het aanwezige potentieel in relatie tot de aanwezige risico’s (Netto Contante Waarde). 

Vergelijkende cijfers

De cijfers 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Per 30 juni 2017 is het aandeel in OLSP Holding B.V. vervreemd.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. De hieruit resulterende koersverschillen worden in de resultatenrekening verantwoord.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien blijkt dat het onzeker is dat toekomstige opbrengsten een waardering tegen verkrijgingsprijs rechtvaardigen, vindt impairment plaats op de waardering.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf geactiveerd. Terreinen, gebouwen en overige bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen voor zover van toepassing. Afschrijvingen geschieden lineair op basis van geschatte levensduur. Deze varieert van 2 tot 40 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

Aandelenparticipaties en leningen u/g

Aandelenparticipaties en leningen aan bedrijven worden in de balans opgenomen tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

De leningen u/g betreffen verleende kredieten met een overwegend achtergesteld karakter en zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden, voor zover niet vallend onder artikel 407 lid 1c Titel 9 Boek 2 BW, gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen uit hoofde van projecten in opdracht van derden bestaan uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, ontvangen (subsidie)bijdragen en, indien van toepassing, verwerkte verliezen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Groep.

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om aan de verplichtingen te voldoen, tenzij anders vermeld.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Pensioen

De BOM kent een toegezegde-bijdrageregeling De pensioenpremies zijn verantwoord als personeelskosten. De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten uit hoofde van participaties en leningen u/g

Onder deze post zijn opgenomen: resultaten bij vervreemding van aandelenparticipaties, voorzieningen op participaties leningen u/g en vorderingen, dividendopbrengsten en rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g.

Kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en worden, binnen overeengekomen maxima, gedeeltelijk vergoed door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincie Noord-Brabant (PNB).

Lonen en salarissen

Onder lonen en salarissen wordt verstaan de over het jaar betaalde c.q. verschuldigde salarissen, vakantiegeld, sociale lasten en pensioenpremies.

Vennootschapsbelasting

Belastingen over de winst worden bepaald op basis van het resultaat, rekening houdend met fiscale faciliteiten. BOM Holding BV vormt sinds 1 januari 2016 samen met haar 100% dochtermaatschappijen Breedbandfonds Brabant B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., BOM Capital II B.V., BOM Vastgoed B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V., Spin-Off Fonds Brabant B.V., Technostarters Spin-Off Fonds B.V. en Biobased Brabant Fonds B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond daarvan is de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

BOM Holding B.V. houdt 50,1% van de aandelen van BOM Capital I B.V. BOM Capital I B.V. houdt 100% van de aandelen van Life Sciences & Health Fund B.V. Op grond hiervan vormen BOM Capital I B.V. en Life Sciences & Health Fund B.V. sinds 1 januari 2016 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Deze fiscale eenheid is over 2018 geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2017: € 205.778).

BOM Holding B.V. houdt 50,1% van de aandelen in BOM Business Development & Foreign Investments B.V. op grond waarvan deze vennootschap zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Deze vennootschap is over 2018 geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2017: € 0)

BOM Holding B.V. is over 2018 geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2017: € 0).

Omzetbelasting

BOM Holding B.V. vormt per 1 januari 2014 samen met BOM Business Development & Foreign Investments B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Capital I B.V., Life Sciences & Health Fund B.V., Biobased Brabant Fonds B.V., BOM Capital II B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., Spin-off Fonds Brabant B.V., Technostarters Spin-off Fonds B.V. en BOM Vastgoed B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Iedere vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden voor de periode dat zij deel uit maakt van bovengenoemde fiscale eenheid

Aandeel in het resultaat van derden

Het aandeel in het resultaat van derden betreft het aandeel in het resultaat van EZK in BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V. EZK houdt in beide ondernemingen een minderheidsbelang van 49,9%.

Dekking fondskosten en participatieresultaten

Voor de geldleningen, welke zijn verstrekt door de provincie Noord-Brabant, gelden de volgende bepalingen ten aanzien van de verwerking van fondskosten en participatieresultaten:

 • Indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties, afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen en kosten voor het beheer, dan zal dat verlies afgeschreven worden op het bedrag van de geldlening en als bate verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

 • Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de volgende entiteiten:

 • Breedbandfonds Brabant

 • Energiefonds Brabant

 • Innovatiefonds Brabant

 • Cleantechfonds Brabant

 • BOM Capital II

 • Life Sciences & Health Fund

 • Biobased Brabant Fonds

 • Spin-Off Fonds Brabant

 • Technostarters Spin-Off Fonds

Voor het Life Sciences & Health Fund, Spin-Off Fonds Brabant en Technostarters Spin-Off Fonds zijn aanvullende afspraken gemaakt als gevolg van specifieke fondsafspraken verband houdende met de resterende looptijd van de fondsen.