Jaarverslag 2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de  Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Lees verder
Jaarverslag 2018

(1) Immateriële vaste activa

De onderneming heeft in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Holst Centre te Eindhoven.

Lees verder
Jaarverslag 2018

(3) Financiële vaste activa

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de

Lees verder
Jaarverslag 2018

(4) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2018

(5) Effecten

In 2018 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2018

(6) Liquide middelen

Ultimo 2018 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder