De ketenverantwoordelijkheid van de BOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en ambities voornamelijk in de regio. Onze activiteiten dragen direct bij aan economische en sociale ontwikkeling en indirect aan de bredere, maatschappelijke aspecten van duurzame ontwikkeling. De keten waarvan de BOM deel uitmaakt, loopt vanaf het regionale mkb als leveranciers van goederen en diensten tot en met het innovatieve mkb waarin we investeren, waaraan we advies en ondersteuning geven en waarmee we samenwerken in acquisitie- en innovatieprojecten.

Voor haar bedrijfsvoering koopt de BOM diensten en kantoorartikelen in die een beperkte impact hebben op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Omdat de BOM daarbij geen actieve rol als ketenpartner speelt, zijn we niet betrokken bij externe controle op het gehele ketenbeheer.

Binnen onze investerings- en ondersteuningsactiviteiten zijn we in staat om met onze rol als (financiële) dienstverlener onze ketenverantwoordelijkheid meer vorm te geven. In de beoordeling of we investeren in een onderneming of een duurzaamheidsproject vindt zowel een MVO- alsook een integriteitstoets plaats. De BOM neemt daarbij geen verantwoordelijkheid voor het duurzaamheidsbeleid van de participaties of deelnemers in een project. Echter, veel van de organisaties waar wij mee werken, zijn intrinsiek gericht op duurzaamheid in positieve zin, via innovatie van producten of diensten die maatschappelijke uitdagingen adresseren. 

Indien we signalen krijgen dat bij (potentiële) participaties of partners in projecten sprake is van bijvoorbeeld schending van de mensenrechten, omkoping en corruptie, het niet naleven van wet- en regelgeving of grote milieurisico‚Äôs, zal te allen tijde hoor en wederhoor plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten kan worden overwogen dat wij niet (verder) zullen investeren in de onderneming of niet zullen samenwerken in een project.