31-12-2018

31-12-2017

  

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

   

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

93.684.690

69.823.820

Overige schulden

 

7.636.864

9.803.116

  

101.321.554

79.626.936

Voor een bedrag groot € 91.862.877 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen
  

31-12-2018

31-12-2017

  

    

Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

 

1.821.813

3.233.407

Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

 

8.465.065

8.499.510

Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel

 

5.576.494

5.727.839

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

 

24.500.000

10.500.000

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant: boven-nominaal leningdeel

 

20.958.331

23.682.090

Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

 

22.403.067

9.093.743

Lening PNB inzake Breedbandfonds Brabant

 

-

4.043.699

Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

 

5.959.921

1.043.533

  

93.684.690

69.823.820

10.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

3.233.407

4.041.260

Aflossingen

 

-2.414.893

-140.000

Dekking fondskosten

 

-307.075

118.033

Dekking participatieresultaten

 

1.251.793

-861.003

Rente

 

58.582

75.116

Saldo per 31 december

 

1.821.813

3.233.407

De BOM heeft van de Provincie Noord-Brabant een variabele lening ontvangen ten behoeve van de investeringen van het Spin-off Fonds Brabant B.V. (SOFB). De lening wordt onder dezelfde condities doorgeleend aan SOFB en is verantwoord onder de financiële vaste activa (leningen u/g). De rente bedraagt 1,16% en wordt bij de hoofdsom geschreven. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in SOFB.

Op de lening van de Provincie worden dekkingen fondskosten en participatieresultaten in mindering gebracht overeenkomstig de leenovereenkomst, zoals toegelicht in de grondslagen voor de resultaatbepaling.

Indien SOFB niet in staat is de lening af te lossen, hoeft de BOM hetzelfde gedeelte van de lening ook niet af te lossen aan provincie Noord-Brabant. De overeenkomst is van kracht tot het moment dat fondsen en spin-offs alle verplichtingen jegens SOFB hebben voldaan, dan wel tot het moment dat de BOM geen aandelenbelangen in fondsen en spin-offs meer houdt.

10.2 Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

8.499.510

7.947.722

Aflossingen

 

-

-

Dekking fondskosten

 

-34.445

-123.050

Dekking participatieresultaten

 

-

674.837

Saldo per 31 december

 

8.465.065

8.499.510

BOM Capital II B.V. heeft van de Provincie Noord-Brabant een lening ontvangen ten behoeve van het Biobased Brabant Fonds B.V. (BBF). De lening is onder dezelfde condities doorgeleend aan BBF. Er is geen rente verschuldigd. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in BBF. De lening dient afgelost te worden op 31 december 2022. In 2013 is additioneel € 3.000.000 verstrekt ten behoeve van participaties op het gebied van waterbesparingstechniek. De activiteiten voor het Waterfonds zijn gestaakt en het grootste gedeelte van de lening is reeds terug betaald aan Provincie Noord-Brabant. De daadwerkelijke afwikkeling vindt plaats in 2019.

10.3 Lening PNB inzake Holst

De door de Provincie Noord-Brabant aan de BOM verstrekte lening van € 3.000.000 ter financiering van de in 2014 aangeschafte licentie-portefeuille is in 2014 afgewaardeerd naar nihil nadat op de licentie-portefeuille in 2014 eveneens een impairment had plaatsgevonden van € 3.000.000. In 2019 zal de subsidiebeschikking formeel afgewikkeld worden door de Provincie Noord-Brabant.

10.4 Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

 

-

-

Saldo per 31 december

 

2.000.000

2.000.000

Life Sciences & Health Fund B.V. (LS&HF) heeft van de Provincie Noord-Brabant een lening ontvangen. Er is geen rente verschuldigd. In 2016 is de opdracht van LS&HF in overleg met de provincie en EZK aangepast. LS&HF zal opbrengsten vanaf 1 januari 2016 niet meer opnieuw aanwenden voor participaties.

Aflossing vindt plaats vanaf 31 december 2018 indien en voor zover LS&HF opbrengsten heeft ontvangen uit participaties en leningen na aftrek van de gerealiseerde en nog te realiseren fondskosten. De geldlening moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn terugbetaald.

10.5 Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

 

-

-

Saldo per 31 december

 

2.000.000

2.000.000

Voor een toelichting op de lening wordt verwezen naar 10.4.

10.6 Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel
  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

5.727.839

3.539.521

Dekking fondskosten

 

-76.345

-52.718

Dekking participatieresultaten

 

-75.000

2.241.036

Saldo per 31 december

 

5.576.494

5.727.839

Op de bestaande leningovereenkomsten die overeengekomen zijn met betrekking tot het Life Sciences & Health Fund is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreden dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”. Het boven-nominale leningdeel komt pro-rata toe aan de leningverstrekkers.

10.7 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

10.500.000

10.500.000

Verstrekkingen

 

16.000.000

-

Aflossingen

 

-2.000.000

-

Saldo per 31 december

 

24.500.000

10.500.000

De provincie Noord-Brabant heeft aan Innovatiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 125.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Innovatiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Innovatiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Innovatiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Innovatiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Innovatiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Innovatiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Innovatiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Innovatiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

10.8 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant – boven-nominaal leningdeel
  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

23.682.090

23.125.099

Dekking fondskosten

 

-3.047.071

-3.179.748

Dekking participatieresultaten

 

323.312

3.736.739

Saldo per 31 december

 

20.958.331

23.682.090

Op de bestaande leningovereenkomst die overeen gekomen is, is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreven dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”.

10.9 Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

9.093.743

6.077.810

Verstrekkingen

 

13.750.000

3.700.000

Dekking fondskosten

 

-855.156

-949.196

Dekking participatieresultaten

 

414.481

265.129

Saldo per 31 december

 

22.403.067

9.093.743

De provincie Noord-Brabant heeft aan Energiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 60.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Energiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Energiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Energiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Energiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Energiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Energiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Energiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Energiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

10.10 Lening PNB inzake Breedbandfonds Brabant

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

4.043.699

3.198.650

Verstrekkingen

 

-

775.000

Overdracht PNB

 

-4.096.354

-

Dekking fondskosten

 

-27.222

-23.585

Dekking participatieresultaten

 

79.877

93.634

Saldo per 31 december

 

-

4.043.699

De provincie Noord-Brabant heeft aan Breedbandfonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 50.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Breedbandfonds zoals uiteengezet in het businessplan met inachtneming van het investeringsreglement en aandeelhoudersinstructie. In 2017 heeft de provincie besloten het financieringsloket (publieke subsidieregeling) voor breedbandprojecten vooralsnog te sluiten.

Per 26 september 2018 is Breedbandfonds Brabant overgedragen aan Provincie Noord Brabant.

10.11 Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.043.533

1.132.888

Verstrekkingen

 

5.000.000

-

Dekking fondskosten

 

-109.833

-120.367

Dekking participatieresultaten

 

26.221

31.012

Saldo per 31 december

 

5.959.921

1.043.533

De provincie Noord-Brabant heeft aan het Cleantechfonds (BOM Capital II BV) een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 12.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen met betrekking tot het Cleantechfonds zoals uiteengezet in het Business Plan. De lening heeft een looptijd van maximaal 9 jaar. De looptijd vangt aan op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2023. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag wordt geen rente berekend. BOM Capital II BV betaalt uiterlijk op 31 december 2023 aan de Provincie ter aflossing van de lening het nominale fondsvermogen te vermeerderen met het eventueel op de projecten gerealiseerde rendement.

Indien BOM Capital II BV op enig moment gedurende de looptijd van de lening meer dan € 600.000 ten behoeve van het Cleantechfonds in welke vorm dan ook aanhoudt, dan dient het gedeelte van de liquiditeit dat uitstijgt boven de € 600.000 per ommegaande terugbetaald te worden aan de Provincie. Het door BOM Capital II BV teruggestorte bedrag blijft beschikbaar voor verstrekking tot het overeengekomen maximale bedrag van de lening. Terugstorting vindt niet plaats indien en voor zover BOM Capital II BV gemotiveerd aan de Provincie heeft bericht dat de desbetreffende middelen binnen maximaal 3 maanden vanaf het moment dat er meer dan € 600.000 aan liquiditeiten ten behoeve van het Cleantechfonds wordt aangehouden, zullen worden aangewend voor het verstrekken van financiering aan derden.

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen van BOM Capital II BV jegens de Provincie draagt BOM Capital II BV op eerste verzoek van de Provincie ten gunste van de Provincie zorg voor het vestigen van pandrechten of andere zekerheidsrechten op één of meer vermogensbestanddelen van BOM Capital II BV waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die BOM Capital II heeft verworven door het verstrekken van financiering.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal BOM Capital II, zonder voorafgaande toestemming van de Provincie:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan BOM Capital II BV;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

10.12 Overige schulden
  

31-12-2018

31-12-2017

  

    

RC Land van Heusden & Altena

 

-

2.352.831

RC Gemeente Tilburg

 

2.617.881

2.450.284

RC Gemeente Breda

 

668.982

-

Hypothecaire lening

 

1.850.000

1.950.000

Terugbetalingsverplichting iz participaties

 

2.500.001

3.050.001

  

7.636.864

9.803.116

10.12.1 R.C. Land van Heusden & Altena

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.352.831

2.398.914

Mutatie ivm beëindiging

 

-2.337.706

-

Kosten boekjaar

 

-15.125

-46.083

Saldo per 31 december

 

-

2.352.831

10.12.2 R.C. Gemeente Tilburg

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.450.284

-

Stortingen

 

200.000

2.458.538

Rentevergoeding participaties

 

2.284

12.999

Kosten boekjaar

 

-34.687

-21.253

Saldo per 31 december

 

2.617.881

2.450.284

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Tilburg. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

10.12.3 R.C Gemeente Breda

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

-

-

Stortingen

 

1.350.000

-

Aandeel derden

 

-675.000

-

Rentevergoeding participaties

 

10.557

-

Kosten boekjaar

 

-16.576

-

Saldo per 31 december

 

668.982

-

10.12.4 Hypothecaire lening BOM Vastgoed B.V.

In 2018 is het verloop als volgt:

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.950.000

2.000.000

Aflossingen

 

-100.000

-50.000

Saldo per 31 december

 

1.850.000

1.950.000

10.12.5 Terugbetalingsverplichting BioConnection

De voorwaardelijke terugbetalingsverplichting BioConnection betreft een verplichting aan EZK, PNB en de Gemeente Oss voor een totaalbedrag van € 2.500.001. Genoemde partijen hebben aan de BOM geldleningen verstrekt waarmee via de BOM in BioConnection is geïnvesteerd. De totale investering bedroeg in 2006 zo'n € 6.800.000. 

BioConnection B.V. heeft op 30 december 2011 de lening inclusief rente als onderdeel van de investering terugbetaald. Hiermee is in 2012 aan twee partijen een deel van hun lening afgelost. Door vrijval van de voorziening op de participatie in BioConnection B.V. is per balansdatum ultimo 2017 de volledige voorwaardelijke terugbetalingsverplichting opgenomen van € 2.500.001 aan de betreffende drie partijen:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 1.500.000

 • Provincie Noord-Brabant € 500.001

 • Gemeente Oss € 500.000

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.500.001

1.575.001

Mutatie voorziening

 

-

925.000

Saldo per 31 december

 

2.500.001

2.500.001

10.12.6 Terugbetalingsverplichting HTXL

Verloopoverzicht HTXL

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

450.000

-

Verstrekkingen

 

150.000

450.000

Mutatie voorziening

 

-600.000

-

Saldo per 31 december

 

-

450.000

De onderneming heeft een leningovereenkomst gesloten met het acceleratorprogramma. Jaarlijks wordt nagegaan in hoeverre kasstromen zijn te verwachten uit resultaten van het ondersteunde programma. Eind 2018 heeft een impairment plaatsgevonden voor een bedrag ter hoogte van de nominale waarde van de lening.

10.12.7 Terugbetalingsverplichting Rockstart

Verloopoverzicht Rockstart

  

2018

2017

  

    

Saldo per 1 januari

 

100.000

-

Verstrekkingen

 

100.000

100.000

Mutatie voorziening

 

-200.000

-

Saldo per 31 december

 

-

100.000

De onderneming heeft een leningovereenkomst gesloten met het acceleratorprogramma. Jaarlijks wordt nagegaan in hoeverre kasstromen zijn te verwachten uit resultaten van het ondersteunde programma. Eind 2018 heeft een impairment plaatsgevonden voor een bedrag ter hoogte van de nominale waarde van de lening.