Toevoegen aan mijn verslag

Enkelvoudige resultatenrekening over 2018 (na resultaatbestemming)

   

2018

 

2017

  

      

Managementvergoedingen en overige inkomsten

  

299.787

 

30.375

      

Personeelskosten

(25)

2.121.368

 

1.686.831

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(26)

191.349

 

175.422

 

Financiële baten en lasten

 

4.819

 

1.786

 

Overige bedrijfskosten

(27)

-2.179.317

 

-1.833.663

 

Som der bedrijfslasten

  

138.220

 

30.375

      

Mutatie subsidieverplichting

  

161.566

 

-

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-

 

-

      

Resultaat deelneming / participaties

(28)

 

-271.080

 

1.993.914

      

Resultaat

  

-271.080

 

1.993.914