De missie waar de BOM voor staat en het speelveld waarin onze medewerkers werkzaam zijn, vragen om een brede mix van relevante kennis en competenties. De BOM voert daarom een actief beleid voor talentontwikkeling. In 2018 hebben we opnieuw geïnvesteerd in opleidingen (5% van de loonsom) verdeeld naar individuele trainingen/opleidingen, teamontwikkeling en coaching. Een mooi voorbeeld van een BOM-breed ontwikkelprogramma op personeelsgebied is ‘Communicatie met Impact’. Gegeven de complexiteit van de contacten in onze dagelijkse werkpraktijk is goede gespreksvoering belangrijk. Inmiddels heeft ongeveer 70% van de medewerkers dit intensieve trainingsprogramma gevolgd met daarin aandacht voor bijvoorbeeld invloed en beïnvloeden, adviseren en acquisitie, omgaan met weerstand en pitchen.

Om succesvol te blijven inspelen op de snel veranderende (arbeids)markt, zullen we hier de komende jaren in blijven investeren. De ontwikkeling van competenties staat hierin centraal. Digitalisering en het werken aan een circulaire economie vragen immers om een andere invulling van skills als creativiteit, probleemoplossend vermogen, overtuigingskracht en samenwerken.

In 2018 hebben we het vraaggericht werken - een belangrijk aandachtspunt in onze meerjarige strategie – ook geïmplementeerd in ons personeelsbeleid. Op basis van een ‘employee journey’ zijn zowel de ‘onboarding’ (vanaf werving en selectie tot einde proeftijd) alsook de ‘offboarding’ (vanaf overweging om weg te gaan tot half jaar na vertrek bij de BOM) in kaart gebracht. Via enquêtes en interviews hebben we recent ingestroomde medewerkers maar ook recent vertrokken medewerkers gevraagd om mee te denken over wat beter kan. De bevindingen hebben geleid tot concrete aanpassingen in onze arbeidsmarktcommunicatie (bijvoorbeeld via het online welkomst-magazine, de website, vacatureteksten en social media-uitingen), de organisatie van een ééndaags introductieprogramma en de ontwikkeling van een ambassadeursprogramma met ex-BOM-medewerkers. Voor 2019 zullen we deze intensieve aanpak vervolgen rondom de thema’s ‘groei en ontwikkeling’ en ‘benefits‘.

De ‘onboarding’ heeft ons nog een belangrijk inzicht gegeven. Het werken aan maatschappelijke impact is voor sollicitanten een belangrijke drijfveer om voor de BOM te kiezen. De resultaten geven aan dat we als BOM in staat zijn om deze onderscheidende factor bij hen over te brengen. Het signaal vormt ook een aansporing om impactgericht werken verder uit te bouwen. Zo hebben we in 2018 een interne werkgroep samengesteld die het thema van diverse kanten belicht en via diverse werkvormen collega’s uitdaagt om hierover mee te denken (o.a. impact estafette met concrete voorbeelden, BOM-talks en Lagerhuisdebatten).