Om als regionale ontwikkelingsmaatschappij daadwerkelijk toegevoegde waarde te bieden, is het zaak de visie en strategie van de organisatie te baseren op onderwerpen die voor belanghebbenden van materieel belang zijn. De directie zet hierbij de visie en strategie uit en bepaald de interne prioriteiten. De periodieke dialoog met diverse belanghebbenden dient ter validatie van onze strategie en vormt het fundament waarop onze doelstellingen zijn gebaseerd. Daarnaast hebben we in 2018 zowel in de midterm review (interviews, enquetes, rondetafelgesprekken) met diverse belanghebbenden als in de periodieke voortgangsgesprekken met onze opdrachtgevers/subsidiënten geverifieerd welke onderwerpen voor onze belanghebbenden materieel zijn. Behalve de focus op ‘maatschappelijke impact’, staan met name de onderwerpen 'Financiering', 'Samenwerking', 'Kennisintensivering', 'Internationalisering' en 'Technologische Ontwikkeling' hierin centraal. De onderstaande figuur geeft inzicht in het relatieve belang dat zowel de stakeholders (extern) als de BOM (intern) hechten aan de belangrijkste materiële onderwerpen. In bijlage 1 is een geïntegreerde tabel opgenomen waarin de samenhang tussen materiële onderwerpen (inclusief toelichting) en de daaraan te relateren KPI’s voor 2018 wordt verduidelijkt.