ACTIVA

  

31-12-2018

 

31-12-2017

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(17)

    

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

236.855

 

422.972

 
   

236.855

 

422.972

      

Financiële vaste activa

(18)

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

32.795.988

 

33.067.067

 

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

 

3.836.313

 

5.497.907

 

Leningen u/g

 

50.000

 

-

 
   

36.682.301

 

38.564.974

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(19)

    

Handelsdebiteuren

 

5.637

 

6.050

 

Vorderingen op participanten

 

8.986

 

30.704

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

518.783

 

678.135

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

20.894

 

43.856

 
   

554.300

 

758.744

      

Liquide middelen

  

352.905

 

1.688.142

      

Totaal

  

37.826.360

 

41.434.831

PASSIVA

  

31-12-2018

 

31-12-2017

  

Groepsvermogen

     

Gestort kapitaal

(20)

733

 

733

 

Agioreserve

(21)

32.508.879

 

32.508.879

 

Algemene reserve

(22)

237.100

 

508.180

 
   

32.746.712

 

33.017.792

      

Langlopende schulden

(23)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

     

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

1.871.813

 

3.233.407

 
   

1.871.813

 

3.233.407

      

Kortlopende schulden

(24)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

134.686

 

213.987

 

Schuld aan participanten

 

-

 

-

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

1.962.927

 

3.868.977

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

315.807

 

333.058

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

794.415

 

767.610

 
   

3.207.836

 

5.183.632

      

Totaal

  

37.826.360

 

41.434.831