2018

 

2017

 

     

Opbrengst verkoop participaties

2.827.418

 

-848.646

 

Aanschafwaarde verkopen

-1.330.610

 

-11.770.625

 

Voorziening desinvesteringen

1.100.000

 

10.485.343

 
  

2.596.808

 

-2.133.927

     

Dividendopbrengsten

598.748

 

466.000

 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

1.015.138

 

968.312

 
  

1.613.886

 

1.434.312

     

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa

    

behoren en van effecten

 

4.210.694

 

-699.616

     

Dotatie voorzieningen participaties & leningen u/g

-2.746.159

 

-5.970.454

 

Vrijval voorzieningen participaties & leningen u/g

1.443.885

 

16.195.455

 

Vrijval voorziening garantstelling

335.000

 

-

 

Afwaardering lening

33

 

-33.867

 

Mutatie effecten

-619.555

 

-976.832

 

Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren

-8.468

 

-

 

Kosten groeifaciliteit

-22.500

 

-22.500

 
  

-1.617.764

 

9.191.803

     

Dekking participatieresultaten

 

-2.020.683

 

-6.181.383

     

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

    

vaste activa behoren en van effecten

 

-3.638.448

 

3.010.420

     

Rentebaten & lasten

 

-154.347

 

-199.492

     

Uitkomst der financiële baten en lasten

 

417.899

 

2.111.312

De kosten voor de groeifaciliteit betreffen betaalde premies voor participaties welke zijn ondergebracht in de garantieregeling van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (RVO).

Dekking participatieresultaten
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Biobased Brabant Fonds

-

-674.837

Breedbandfonds Brabant

-79.877

-93.634

Capital II

-26.221

-31.012

Energiefonds Brabant

-414.481

-265.129

Innovatiefonds Brabant

-323.312

-3.736.739

Life Sciences & Health Fund

75.000

-2.241.036

Spin-off Fonds Brabant

-1.251.793

861.003

Technostarters Spin-Off Fonds

-

-

 

-2.020.683

-6.181.383

Toelichting dekking participatieresultaten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.