2018 beschouwen we als een uitdagend jaar. De internationale hoogconjunctuur leidt bij Brabantse ondernemingen tot uitdagingen bij het bedienen van hun bestaande klanten en zet daarmee druk op de inzet voor new business development. Zeker de internationaliseringsambities voor new business development lijken daarbij soms in het gedrang te komen. Ook de geopolitieke spanningen (handelsconflicten) en Brexit versterken de onzekerheid over de succeskansen van internationaal zakendoen.

Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was de ondertekening van het Trade & Innovate NL convenant van de publieke partners. Deze samenwerking richt zich – analoog aan het Foreign Direct Investments initiatief – op een verdere professionalisering van de overheidsdienstverlening naar ondernemingen die willen internationaliseren.

Belangrijke aandachtspunten in de samenwerking vormen een adequaat (en afgestemd) aanbod van instrumenten en activiteiten, het verbeteren van de communicatie naar ondernemingen, het opzetten van een gezamenlijk registratiesysteem (en een bedrijvendatabase) van dienstverlening naar ondernemingen en het gecoördineerd benutten van kansen. Uiteindelijk moeten deze inspanningen een bijdrage leveren aan economische groei en export. Het opzetten van deze samenwerking heeft in 2018 veel tijd gekost op zowel managementniveau als in de werkgroepen gericht op China, Duitsland en de VS. Er zijn stappen in de goede richting gezet. In 2019 dienen de effectiviteit van de overlegstructuur, het invulling geven aan de gekozen focus en afspraken over de inzet en rolverdeling van partners verder te worden ontwikkeld.