De Brabantse economie liet in 2018 een sterke ontwikkeling zien. Dit uit zich onder meer in een sterk teruggelopen werkloosheid, een grote hoeveelheid vacatures bij alle typen ondernemingen en een breed gedragen economische groei (Sociaal-Economisch Beeld 2018 van BrabantAdvies). Tegelijkertijd vragen zowel de uitdagingen op de arbeidsmarkt, internationale ontwikkelingen alsook enkele grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de bereikbaarheid van de regio om waakzaamheid en inventiviteit van ondernemers. Hierbij is een ontwikkelingsmaatschappij nodig die verbindend haar rol pakt, die weet wat de markt beweegt en vanuit verschillende specialismen bijdraagt aan de leefbaarheid van de regio nu en in de toekomst.

De BOM in 2018

Verbeterde zichtbaarheid en scherpere positionering bieden de BOM een beter uitgangspunt om bij te dragen aan de kracht van de economische structuur in Brabant. De groei van het aantal innovatieve (buitenlandse) ondernemingen dat wordt ondersteund, de groei van het investeringsvermogen dat aan het werk wordt gezet in en voor Brabant en de economische en maatschappelijke impact die daarmee in de verschillende sectoren wordt gecreëerd, zijn daar goede voortekenen van. Op ecosysteemniveau zijn de nieuwe Brainport Industries Campus (BIC) als fabriek van de toekomst en de ondersteuning van het fotonicacluster voorbeelden van concrete initiatieven voor de regio waar de BOM een belangrijke rol in heeft.

In het kader van voortdurende verbetering heeft de BOM medio 2018 een tussentijdse review van het meerjarenplan uitgevoerd. Verschillende stakeholders geven aan dat de ambities uit het meerjarenstrategie 2017 – 2020 tot concrete resultaten leiden. Daarnaast geven trends en ontwikkelingen in de markt aanleiding om de dienstverlening van de BOM verder te ontwikkelen. De gecombineerde inzet van ontwikkelkennis, investeringsmogelijkheden en netwerken is daarbij cruciaal is om tot duurzame resultaten te komen. De raad van commissarissen is positief over de manier waarop de BOM inspeelt op haar omgeving en vraaggericht werken steeds meer als vertrekpunt hanteert. Voor de raad is het daarom van belang om samen met het bestuur te blijven werken aan de continuïteit van een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die Brabant verdient.

Organisatieontwikkeling

De doorontwikkeling van het organisatiemodel kreeg in 2018 verder zijn beslag. De vraaggerichte wijze van werken daagt medewerkers van verschillende disciplines uit om meer en beter samen te werken. Uitgangspunt hierbij is het succes van de onderneming of partner die ondersteuning van de BOM nodig heeft. We zien dat deze werkwijze steeds vaker succesvol wordt toegepast. Het concept van zelforganiserende teams biedt alle medewerkers daarbij een juist uitgangspunt om te werken aan zowel gezamenlijke operationele prestaties alsook persoonlijke groei. De raad ziet een verbindende organisatiecultuur als een belangrijke voorwaarde voor de werving en het behoud van talent dat het verschil wil maken voor Brabant.

Samenstelling rvc

De raad heeft in 2018 door haar voltallige samenstelling optimaal kunnen functioneren waarbij de raad beschikt over ruim voldoende deskundigheid en expertise om haar rol als toezichthouder en adviseur voor de aandeelhouders en het bestuur goed te blijven invullen. Daarnaast heeft de voltalligheid van de raad de mogelijkheid geboden om de commissiestructuur (remuneratiecommisie en auditcommissie) opnieuw inhoud te geven, waardoor meer aandacht kan worden gegeven aan de verschillende relevante thema’s. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Corporate Governance

Aan het eind van 2018 heeft Guus Hoefsloot na twee zittingstermijnen afscheid genomen als lid van de raad. De raad is Guus zeer erkentelijk voor zijn deskundige inbreng en jarenlange bijdrage aan diverse vraagstukken en veranderingen die de BOM heeft ondergaan. De werving voor een nieuw rvc-lid is inmiddels afgerond en het nieuwe lid is in het voorjaar van 2019 voorgedragen aan beide aandeelhouders voor benoeming.

Advies aan aandeelhouders

De raad hecht aan een transparante en eenduidige governance structuur en ziet in dat kader toe op naleving van de Corporate Governance Code 2016. De raad heeft ten aanzien van de naleving van de Code geen materiële tekortkomingen geconstateerd. De raad adviseert de aandeelhouders om de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting op de algemene vergadering voor aandeelhouders vast te stellen. Inzake het resultaat stellen wij voor het verlies van € 271.080 te onttrekken aan de overige reserves van de vennootschap.

Dankwoord

De medewerkers van de BOM hebben zich ook in 2018 met passie ingezet voor de duurzame versterking van de Brabantse economie. De ontwikkelingen en resultaten in 2018 laten zien dat er in Brabant ruimte is voor en behoefte blijft aan een ontwikkelingsmaatschappij die aanjaagt, vernieuwt en verbindt. Tenslotte wil de raad haar dank uitspreken aan het bestuur en de medewerkers van de BOM voor hun inzet en toewijding aan de ambitie om Brabant economisch sterk te houden.

Raad van Commissarissen BOM Holding B.V.

René Penning de Vries – president-commissaris
Hans Dröge
Guus Hoefsloot
Nancy Mac Gillavry
Ronald Slaats