Behalve de doorwerking van digitalisering en verduurzaming in onze programma’s en projecten willen we de volgende aandachtspunten voor 2019 aanstippen:

Het laat zich aanzien dat we de KPI’s uit het meerjarenplan conform ambities zullen realiseren. Door voortschrijdend inzicht vinden we dat deze KPI’s niet het juiste beeld geven van wat we met Ecosysteemontwikkeling willen realiseren: het versterken van ecosystemen, gerelateerd aan de Brabantse topclusters, dan wel maatschappelijke opgaven als de energietransitie, of het aanpakken van de mobiliteitsproblematiek in Brabant. We zullen op deze KPI’s blijven rapporteren, maar in 2019 willen we graag het gesprek met de provincie en het Ministerie van EZK aangaan om te komen tot kwalitatieve KPI’s die meer zeggen over het al dan niet realiseren van onze opdracht(en). Graag willen we samen met het nieuwe college van GS en de provinciale organisatie een concrete en programmatische bijdrage leveren aan de grote opgaven waar Brabant voor staat. De BOM kan daar worden ingezet waar economie en markt het geëigende middel zijn. Daarnaast willen we natuurlijk verschillende in 2018 ontwikkelde programma’s mee in uitvoering nemen zoals Smart Data en Green Mobility.

2019 is het laatste jaar van het Innovatieprogramma Agrofood Brabant. De provincie neemt nu initiatief om daar vervolg aan te geven. De BOM blijft daar graag aan bijdragen. Juist op het gebied van food & nutrition blijven we mooie kansen zien waar we graag op willen blijven inspelen. Dat geldt allereerst voor het landelijke programma om voedsel en grondstoffen optimaal te verwaarden. Hiervoor is een landelijke stichting (Samen Tegen Verspilling) opgericht die sterk leunt op het Brabantse initiatief rondom het ecosysteem Three-Sixty en de Verspillingsfabriek in Veghel. De BOM en OostNL zijn samen in de lead om met de andere ROM’s en de stichting een programmalijn uit te werken gericht op ketens in de voedselvoorziening.

Tegelijkertijd werken we samen met de provincie aan een programma om de balans tussen het gebruik van dierlijke en niet-dierlijke eiwitten te veranderen. De aanpak van deze eiwittransitie maakt bij de provincie deel uit van het programma ‘Circulaire Economie’. Daarbij hoort ook het bevorderen van circulaire economie in de maakindustrie. We voeren hiervoor nu een verkenning uit die we in 2019 graag omzetten naar een impactvol programma. Daarbij werken we nauw samen met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland in de coördinatiegroep Circulaire Economie Smart Industry, daarbij ondersteunt door partners als FME, Metaalunie, TNO, EZK en I&W en lokaal met BI, REWIN, Brainport Development en Midpoint. Dit gaat leiden tot een overkoepelend programma om bedrijven circulair bestendig te maken, innovaties te faciliteren en moonshots te formuleren die op lange termijn de maakindustrie een nieuwe boost geven.