Een goede dialoog met onze stakeholders is van belang om onze strategie en doelstellingen te kunnen realiseren. Het bestuur, management en medewerkers van de BOM zijn op dagelijkse basis betrokken bij de dialoog met stakeholders. Dat gebeurt op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij de stakeholdergroepen 'medewerkers', 'triple helix partners', 'lokale overheden' en 'aandeelhouders/subsidiënten' is het bestuur het meest direct betrokken. De uitkomsten hiervan leveren belangrijke input voor het aanscherpen van ons beleid en onze strategie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste stakeholdergroepen, de voor hen relevante materiële onderwerpen en doelstellingen en resultaten van de dialogen met deze groepen.

Stakeholder groep

Vorm van dialoog

Belangrijkste aspecten in 2018

Doelstellingen en resultaten van de dialoog

Medewerkers

Periodieke medewerker bijeenkomsten (updates), 'gongmomenten', afdelings- en teamoverleggen, BOM-talks en Lagerhuis, beoordelingssystematiek, intranet

Uitvoering Activiteitenplan 2018. Nieuwe organisatiestructuur. Geboekte successen in 2018. Kennisdeling en intern debat stimuleren.

Stimuleren van betrokkenheid van medewerkers bij en invloed op de inhoud van het meerjarenplan 2017-2020 alsmede de uitvoering van het activiteitenplan 2017. Bewerkstelligen invloed medewerkers op klantgericht werken middels zelforganiserende teams.

Brabantse ondernemers

Organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van diverse doelgroepen waaronder Brabant @ventures (1 x per jaar), eindejaarsbijeenkomst. Actief betrekken portfolio-bedrijven bij IRP en MRP

Inventarisatie behoeften bij ondernemers. Trends en ontwikkelingen bij de betrokken ondernemingen of relevante sectoren verzamelen. Het in contact brengen van ondernemers met andere ondernemingen en/of kennispartners.

Scherper beeld van de verwachtingen van ondernemers voor de reguliere wijze van ondersteuning inclusief verwerking daarvan in het meerjarenplan 2017-2020 .

Buitenlandse ondernemers

Periodieke contacten met individuele bedrijven (zowel buitenlands als Brabants) alsook gezamenlijke events met bedrijven. Participatie van BOM aan internationale handels- en verkenningsmissies. Gerichte reizen van medewerkers naar bepaalde landen.

Ondersteunen van de investeringsplannen van buitenlandse bedrijven en het assisteren bij de keuze voor Nederland/ Brabant. Onderhouden van contacten met buitenlandse bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in Brabant (current investors).

Creatie van gerichte samenwerkingsverbanden voor investeringen in Brabant alsmede leads voor de creatie en/of behoud van regionale werkgelegenheid.

Kennisinstellingen

Periodieke overleggen, specifieke kennisbijeenkomsten en gastcolleges

Thematische kennisintensivering. Ondersteuning bij de invoering van een Brabantbreed Valorisatieprogramma en herstructurering van de bestaande programma's

Identificeren en signaleren van technologische ontwikkelingen en verbinden van kennisdragers met bedrijven

Triple helix partners

Periodieke overleggen en plenaire bijeenkomsten

Doorontwikkeling samenwerking en ondersteuning bij programmering en projctuitvoering van specifieke thema's.

Actualiseren van de structurele samenrelaties en voorbereiden partnermodel

Lokale overheden

Periodieke projectvergaderingen met gemeentes en meerdere beleidsmatige contacten.

Versterken economische agenda en ambities van diverse gemeentes en begeleiding bij vestiging van buitenlandse bedrijven

Mogelijkheden tot verbeteringen aan bedrijventerreinen via herstructueringsfondsen en ondersteunen / adviseren bij lokale economische thema's.

Aandeelhouders / subsidieverstrekkers

Jaarlijkse Algemene Vergadering. 2 à 3 keer per jaar Informeel Aandeelhoudersoverleg. Kwartaalgesprekken met de subsidiënten

Geboekte (kwartaal)resultaten 2018 en voortgang Meerjarenplan 2017-2020. Afleggen verantwoording over besteding (subsidie)gelden 2018. Voorbereiding activiteitenplan 2019 inclusief bijbehorende begrotingen. Specifieke onderwerpen zoals bouwstenen nieuw economisch programma PNB, transitiegericht werken, staatssteun, WNT en invoering van de VpB plicht.

Consensus over meerjarenplan 2017-2020 en activiteitenplan 2017. Accordering nieuwe organisatie-structuur. Pro-actieve en gedegen uitwisseling van BOM resultaten en helderheid over specifieke onderwerpen.

Voor eventuele klachten over ons functioneren of voor externe meldingen van misstanden, corruptie of fraude beschikt de BOM over een specifieke klachtenregeling met een speciaal mailadres. De behandeling van klachten of externe meldingen is een verantwoordelijkheid van de directie. In 2018 zijn geen externe klachten of meldingen ontvangen.