(1) Immateriële vaste activa

De onderneming heeft in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Holst Centre te Eindhoven.

Lees verder

(3) Financiële vaste activa

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de

Lees verder

(4) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder

(6) Liquide middelen

Ultimo 2018 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder

(7) Groepsvermogen

Van de algemene reserve is een deel (€ 745.146) niet vrij uitkeerbaar. Dit betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap het SOFB.

Lees verder

(8) Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Lees verder

(10) Langlopende schulden

Voor een bedrag groot € 91.862.877 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Lees verder