31-12-2018

31-12-2017

 

   

Handelsdebiteuren

237.767

366.286

Vorderingen op participanten

168.235

196.774

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

101.122

Overige vorderingen en overlopende activa

1.429.905

1.339.366

 

1.835.906

2.003.548

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

4.1 Handelsdebiteuren
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Handelsdebiteuren

287.146

407.197

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-49.379

-40.911

 

237.767

366.286

4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Omzetbelasting

-

-

Vennootschapsbelasting

-

101.122

 

-

101.122

4.3 Overige vorderingen en overlopende activa
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Vooruitbetaalde kosten

177.891

176.478

Nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties

-

138.500

Overige vorderingen

1.252.014

1.024.389

 

1.429.905

1.339.366