2018

 

2017

  

      

Bedrijfsopbrengsten

(12)

 

8.926.389

 

12.941.897

      

Lonen en salarissen

(13)

7.356.674

 

8.270.412

 

Sociale lasten

(13)

832.635

 

855.660

 

Pensioenlasten

(13)

652.801

 

741.864

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(14)

415.058

 

514.360

 

Overige bedrijfskosten

(15)

365.970

 

3.315.941

 

Som der bedrijfslasten

  

9.623.137

 

13.698.237

      

Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

4.210.694

 

-699.616

 

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

-3.638.448

 

3.010.420

 

Financiële baten en lasten

 

-154.347

 

-199.492

 

Uitkomst der financiële baten en lasten

(16)

 

417.899

 

2.111.312

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-278.849

 

1.354.973

      

Vennootschapsbelasting

  

37.452

 

-205.778

      

Resultaat deelneming / participaties

  

-66.333

 

1.699.890

Aandeel derden

  

36.650

 

-855.170

      

Resultaat

  

-271.080

 

1.993.914