Ultimo 2018 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Betaalrekeningen

10.563.986

41.739.595

Overige rekeningen

53.304.384

25.903.303

 

63.868.370

67.642.898

Van de liquide middelen is een bedrag van €51.000.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.

De groep als geheel heeft ultimo 2018 nog een investeringsverplichting van € 52,3 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige participaties / leningen u/g (2017: € 42,0 miljoen).