2018

 

2017

  

      

Managementvergoedingen en overige inkomsten

  

299.787

 

30.375

      

Personeelskosten

(25)

2.121.368

 

1.686.831

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(26)

191.349

 

175.422

 

Financiële baten en lasten

 

4.819

 

1.786

 

Overige bedrijfskosten

(27)

-2.179.317

 

-1.833.663

 

Som der bedrijfslasten

  

138.220

 

30.375

      

Mutatie subsidieverplichting

  

161.566

 

-

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-

 

-

      

Resultaat deelneming / participaties

(28)

 

-271.080

 

1.993.914

      

Resultaat

  

-271.080

 

1.993.914