Overige schulden en overlopende passiva
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Vooruitontvangen vergoedingen

-

23.750

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

378.794

491.074

Schulden aan participanten

2.817.408

5.345.354

Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen

53.585

31.915

Belastingen en premies sociale verzekeringen

521.585

1.031.565

Nog te storten op participaties / leningen

1.235.986

2.995.269

Overige schulden en overlopende passiva

2.655.568

3.858.082

 

7.662.926

13.777.009

11.1 Schulden aan participanten
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

269.793

304.165

Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant

1.843.655

1.261.766

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten

669.167

787.111

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake Waterfonds

34.793

2.992.313

 

2.817.408

5.345.354

11.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

304.165

204.046

Subsidie overschot huidig boekjaar

119.675

100.119

Terugbetaling overschrijding voorgaande jaren

-154.046

-

Saldo per 31 december

269.793

304.165

11.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

1.261.766

1.128.721

Subsidie overschot huidig boekjaar

581.889

730.986

Terugbetaling overschrijding voorgaande jaren

-

-597.941

Saldo per 31 december

1.843.655

1.261.766

11.1.3 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant Waterfonds

In 2018 is het verloop als volgt:

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Saldo per 1 januari

2.992.313

2.999.455

Aflossingen

-2.950.000

-

Dekking fondskosten

-7.520

-7.142

 

34.793

2.992.313

De activiteiten voor het Waterfonds zijn gestaakt en het grootste gedeelte van de lening is reeds terug betaald aan Provincie Noord-Brabant. De restantschuld is opgenomen onder de terugbetalingsverplichting. De daadwerkelijke afwikkeling vindt plaats in 2019.

11.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De specificatie van de saldi in 2018 is als volgt:

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Omzetbelasting

35.929

259.130

Loonheffing

279.878

314.293

Vennootschapsbelasting

205.778

458.142

 

521.585

1.031.565

11.3 Nog te storten participaties / leningen

Het bedrag opgenomen onder nog te storten participaties / leningen betreft de nog te storten gelden door BOM Bedrijfslocaties B.V. voor de reeds aangegane overeenkomsten met participaties respectievelijk overeengekomen leningen.