Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

   

2018

 

2017

  

      

Resultaat

  

-271.080

 

1.993.914

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

415.058

 

-90.100

 

Mutatie voorzieningen

 

-304.851

 

-1.750.000

 
   

110.207

 

-1.840.100

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

167.642

 

28.417.562

 

Kortlopende schulden

 

-6.114.081

 

-5.296.434

 
   

-5.946.439

 

23.121.128

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

-6.107.312

 

23.274.942

      

Investeringen in participaties

 

-17.666.250

 

-12.563.295

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-14.532.281

 

-9.149.382

 

Investering deelnemingen

 

-

 

-

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

-1.329.176

 

-14.382.759

 

Afboeking /aflossingen financiële vaste activa

 

13.251.015

 

22.487.617

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-20.276.692

 

-13.607.818

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-26.384.004

 

9.667.124

      

Investeringen in materiële vaste activa

 

-8.803

 

-415.148

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

-

 

1.525.170

 

Investeringen in effecten

 

960.313

 

976.832

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

951.509

 

2.086.854

      

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

 

-

 

-10.356.500

 

Aandeel resultaat derden

 

-36.650

 

885.349

 

Mutaties langlopende schulden

 

21.694.618

 

-2.205.711

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

21.657.967

 

-11.676.862

      

Mutatie liquide middelen

  

-3.774.528

 

77.116

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

67.642.898

 

67.565.782

Mutatie geldmiddelen

  

-3.774.528

 

77.116

Stand per 31 december

  

63.868.370

 

67.642.898