Samen met negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is per 19 april 2018 is het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties opgericht. 2018 is vooral gebruikt om bekendheid te geven aan het ROW en een pijplijn met projecten te vullen. Daarnaast is in 2018 een eerste tranche aan middelen, met een omvang van max. € 4 mln. beschikbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan hebben twee partijen een aanvraag ingediend waarbij er één ter besluitvorming aan de IC is voorgelegd. Op basis daarvan heeft het bestuur eind december besloten de aanvraag aan te houden in afwachting op aanvullende gegevens. De andere aanvrager heeft zich teruggetrokken.

Ten behoeve van het Regionaal Ontwikkelfonds verstrekt de BOM als aandeelhouder middels een leningsovereenkomst een lening aan ROW B.V. tot een maximumbedrag van € 4 mln. Naast deze bijdrage stelt BOM Bedrijfslocaties op basis van de tussen partijen gesloten samenwerkings-overeenkomst capaciteit (uren) beschikbaar voor het uitvoeren van verschillende activiteiten ten behoeve van of in ROW BV. Eén van de activiteiten betreft ‘Develop to Invest’; het ondersteunen van aanvragers om te komen tot een goede businesscase en vervolgens aanvraag bij het ROW.