Het investeringsklimaat in Europa blijft onder druk staan. Politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en het protectionisme van de Amerikaanse regering, zorgen voor aanhoudende onzekerheid in de markt. De aandacht voor Brabant vanuit de VS blijft hierdoor achter, terwijl de belangstelling van Aziatische bedrijven om zich in Brabant te vestigen op het hoogste niveau ooit is. Voor BOM Foreign Investments betekende dit dat alle zeilen moesten worden bijgezet om de ambities te realiseren.

Door deze ontwikkelingen zien wij ten eerste dat buitenlandse bedrijven terughoudender zijn met grotere projecten, wat een rem zet op arbeids- en kapitaalintensieve investeringen in onze regio. Dit komt overeen met een wereldwijde trend waarbij Foreign Direct Investments (FDI) over de gehele linie afnemen. De verdere harmonisatie van het vestigingsklimaat op Europees niveau versterkt daarbij overigens de toenemende concurrentie met Europese lidstaten. Op Brabants niveau spelen nog twee factoren mee die de economische aantrekkelijkheid van onze regio beïnvloeden: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte logistieke vestigingsmogelijkheden.

Daarnaast blijven de ontwikkelingen rondom de Brexit onzeker en hebben deze in 2018 nog niet tot nieuwe vestigingen in Brabant geleid. Hoewel er al genoeg beweging lijkt te zijn vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, kiezen de meeste ondernemingen vooralsnog voor Amsterdam (vooral gericht op Legal, Finance en Media). Foreign Investments staat continu in contact met de Brexit-teams van het NFIA in Nederland en Londen. Bij ondernemingen die overwegen hun logistieke, productie- en/of R&D-activiteiten uit te breiden of te verplaatsen naar het Europese vasteland, zullen we uiteraard Brabant als vestigingslocatie onder de aandacht brengen.

Als laatste vormt de samenwerking met onze regionale partners een belangrijke bouwsteen voor de resultaten. In toenemende mate zijn we in staat om op basis van een goede rolverdeling met elkaar klaar te staan om buitenlandse bedrijven te verleiden om zich in Brabant te vestigen. De sinds eind 2015 geïntensiveerde samenwerking met REWIN verdient hierbij een bijzondere vermelding. We zijn er samen met REWIN trots op dat deze samenwerking binnen drie jaar heeft geleid tot een sterke stijging van leads en resultaat, alsmede ook tot een groeiend aandeel van West-Brabant in het totale volume van buitenlandse investeringen in Brabant.