Als publieke onderneming maken we bij de uitvoering van onze strategie een bewuste afweging tussen de realisatie van (strategische) doelstellingen en de risico’s die daarmee samenhangen. Zo werken we weloverwogen aan de verwezenlijking van onze missie binnen een bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Het beheersen van risico’s maakt deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. Zo is risicobeheersing rondom het investeringsproces feitelijk core business voor de BOM.

Het belangrijkste uitgangspunt van ons risicomanagement is dat directie en management verantwoordelijk zijn voor het identificeren van significante risico’s, het bewaken van de realisatie van doelstellingen en het naleven van relevante wet- en regelgeving. Daarbij is het van belang om op voorhand helder te zijn over onze bereidheid om potentiële risico’s te aanvaarden. We hebben de risico’s inzichtelijk gemaakt in onderstaande risicomatrix waarbij ook per risicoklasse is aangegeven wat de risicobereidheid is. Verder is per risico ook aangegeven op welke kapitaalvorm deze betrekking heeft (zie Waardeketen).  

De meest relevante risico’s die in 2018 BOM-breed van toepassing waren, beschrijven we in onderstaande tabel alsmede de beheers- en verbetermaatregelen die zijn voorbereid of doorgevoerd. De monitoring van deze kernrisico’s vormt een vast onderdeel van de directieagenda van de BOM.

Risicocategorie

Nr

Belangrijkste risico's

Beheersmaatregelen

    

Strategisch

1

Mogelijke reputatieschade

Onze positionering als organisatie en haar labels wordt actief uitgedragen en we monitoren de berichtgeving en het sentiment over BOM-activiteiten, ketenpartners alsook onze investeringen zowel online [hyperlink] als offline

 

3

Rolredundantie

Bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of samenwerkingen wordt expliciet stilgestaan bij een effectieve onderlinge rolverdeling met andere partijen. In pers en (online) media monitoren we actief op initiatieven die overlap zouden kunnen hebben met BOM-activiteiten.

    

Operationeel

5

Niet realiseren overeengekomen prestaties

De bewaking en evt bijsturing van jaarlijks overeengekomen kpi's vindt periodiek plaats zowel intern als met opdrachtgevers (hyperlink managementaanpak).

 

6

Ondeugdelijk procesbeheer

Het werken met zelforganiserende teams wordt ondersteund door een duidelijk beheerskader met teamdoelstellingen en formele controls. Hierop wordt periodiek gemonitord dat als input voor onderling overleg dient.

 

7

Hoog personeelsverloop

Op personeelsvlak vindt een actieve sturing op ontwikkeling en begeleiding van medewerkers plaats zowel individueel als op teamniveau (hyperlink organisatie). Daarnaast hebben de bevindingen uit de employee journey geleidt tot diverse versterkende maatregelen.

 

8

Onveilige ICT-omgeving (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid)

Er wordt gewerkt met een eenduidig beveiligings- en securitybeleid waar de ICT-omgeving een belangrijk element van vormt. De uitvoering wordt permanent gemonitord en per kwartaal wordt gerapporteerd aan de directie over status en mogelijke issues.

    

Financieel

10

(Gedeeltelijk) stopzetten subsidies

Periodieke, goede contacten op bestuurlijk en ambtelijk niveau met onze opdrachtgevers zijn van groot belang.

 

12

Onjuiste investeringsfocus

Zowel in de acquisitie-aanpak alsook bij de actieve monitoring van de dealflow en de portefuille wordt expliciet stil gestaan bij de balans tussen strategische en financiele impact. De investeringscommissies zien hier ook expliciet op toe.

De BOM beschikt voor de uitvoering van de investeringsopdrachten over een substantieel fondsvermogen. Dit fondsvermogen wordt op afroep ter beschikking gesteld aan de BOM. Kaders en richtlijnen voor de omgang met beschikbaar gestelde liquiditeiten zijn opgenomen in een treasury-statuut. Conform dit statuut mogen we voor het optimaliseren van renteopbrengsten op tijdelijk overtollige kasgelden alleen defensieve financiële instrumenten aangaan. Liquiditeiten en deposito’s en spaarrekeningen zijn deels ondergebracht bij Nederlandse banken (die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank en minimaal een ‘stable outlook’ hebben) en deels in een rekening-courantfaciliteit bij de provincie Noord-Brabant.

In beginsel voert de BOM haar operationele en financieringsactiviteiten uitsluitend uit in Nederland en de Europese Unie. Zodoende lopen we in onze reguliere activiteiten nauwelijks valutarisico’s.

De BOM loopt renterisico’s op de boekwaarde van haar investeringen (inbaarheid van rente op verstrekte leningen). Verder loopt de BOM projectrisico’s in Europese subsidieprojecten waarin zij deelneemt als penvoerder of projectdeelnemer. Deze risico’s hebben vooral betrekking op het mogelijk niet voldoen aan administratieve subsidiebepalingen, waardoor gemaakte kosten alsnog niet worden vergoed. Binnen de administratieve organisatie van de BOM kennen deze Europese projecten een specifiek beheerskader.