ACTIVA

  

31-12-2019

 

31-12-2018

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(16)

    

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

83.360

 

236.855

 
   

83.360

 

236.855

      

Financiële vaste activa

(17)

    

Deelnemingen

 

1

 

-

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

34.820.185

 

34.795.988

 

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

 

3.243.938

 

3.836.313

 

Leningen u/g

 

186.668

 

50.000

 
   

38.250.792

 

38.682.301

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(18)

    

Handelsdebiteuren

 

8.481

 

5.637

 

Vorderingen op participanten

 

16.317

 

8.986

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

65.768

 

518.783

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

75.404

 

20.894

 
   

165.969

 

554.300

      

Liquide middelen

  

270.622

 

352.905

      

Totaal

  

38.770.744

 

39.826.360

PASSIVA

  

31-12-2019

 

31-12-2018

  

Groepsvermogen

     

Gestort kapitaal

(19)

733

 

733

 

Agioreserve

(20)

32.508.879

 

32.508.879

 

Algemene reserve

(21)

2.261.297

 

2.237.100

 
   

34.770.909

 

34.746.712

      

Langlopende schulden

(22)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

     

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

1.566.106

 

1.871.813

 
   

1.566.106

 

1.871.813

      

Kortlopende schulden

(23)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

163.891

 

134.686

 

Schuld aan participanten

 

-

 

-

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

1.183.583

 

1.962.927

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

347.706

 

315.807

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

738.548

 

794.415

 
   

2.433.728

 

3.207.836

      

Totaal

  

38.770.744

 

39.826.360