2019

 

2018

 

     

Opbrengst verkoop participaties

1.230.404

 

2.827.418

 

Aanschafwaarde verkopen

-2.494.071

 

-1.330.610

 

Voorziening desinvesteringen

1.797.708

 

1.100.000

 
  

534.041

 

2.596.808

     

Dividendopbrengsten

818.680

 

598.748

 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

1.273.878

 

1.015.138

 
  

2.092.558

 

1.613.886

     

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa

    

behoren en van effecten

 

2.626.599

 

4.210.694

     

Dotatie voorzieningen participaties & leningen u/g

-5.253.135

 

-2.746.159

 

Vrijval voorzieningen participaties & leningen u/g

4.222.505

 

1.443.885

 

Vrijval voorziening garantstelling

-

 

335.000

 

Afwaardering lening

-

 

33

 

Mutatie effecten

-200.560

 

-619.555

 

Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren

-

 

-8.468

 

Kosten groeifaciliteit

-5.625

 

-22.500

 
  

-1.236.815

 

-1.617.764

     

Dekking participatieresultaten

 

-615.331

 

-2.020.683

     

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

    

vaste activa behoren en van effecten

 

-1.852.146

 

-3.638.448

     

Rentebaten & lasten

 

-92.408

 

-154.347

     

Uitkomst der financiële baten en lasten

 

682.045

 

417.899

Dekking participatieresultaten
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Biobased Brabant Fonds

-

-

Breedbandfonds Brabant

-

-79.877

Capital II

-155.252

-26.221

Energiefonds Brabant

-55.748

-414.481

Innovatiefonds Brabant

-634.292

-323.312

Life Sciences & Health Fund

128.000

75.000

Spin-off Fonds Brabant

101.960

-1.251.793

 

-615.331

-2.020.683

Toelichting dekking participatieresultaten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Deze bepaling geldt niet voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichting MSD in BOM Capital II B.V.