Algemene Reserve

Van de algemene reserve is een deel (€ 2.745.146) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap het SOFB. Dit gedeelte is niet vrij uitkeerbaar omdat SOFB volledig voor rekening en risico van de provincie Noord-Brabant wordt gevoerd.

Het andere deel (€2.000.000) betreft de investeringsverplichting gekoppeld aan ontvangen gelden MSD.

Voor een toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Om een gelijkwaardig inzicht te geven in de investeringskostprijs van de investeringen zijn vanaf jaarrekening 2019 de investeringsbijdragen van MSD niet meer in mindering gebracht op de kostprijs van de investeringen. De ontvangen investeringsbijdrage van MSD van € 2,0 miljoen, is jaarlijks met terugwerkende kracht over de periode 2015 tot en met 2017 ten gunste van het resultaat gebracht. Door deze stelselwijzing is het vermogen € 2,0 miljoen hoger dan de verwerkingswijze in jaarrekening 2018.