AV Algemene Vergadering (van aandeelhouders)
BD Business Development
BHB Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijfslocaties
BIC Brainport Industrie Campus
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
BREAAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method
BSF Brabant Startup Fonds
BV (BOM) Brabant Ventures
CRM Customer Relationship Management
EFB
 Energiefonds Brabant
ESCo Energy Service Company
ESO (BOM) Ecosysteemontwikkeling
FDI Foreign Direct Investment
FI
 (BOM) Foreign Investments
FTE Full Time Equivalent
GRI Global Reporting Initiative
GS College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
HR Human resources
HTSM High Tech Systemen en Materialen
HTCE High Tech Campus Eindhoven
IC Investeringscommissie
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IIRC International Integrated Reporting Council
ILO
 International Labour Organization
IRP Investor Readiness Programma
IT (BOM) International Trade
JADS
Jheronimus Academy of Data Science
KPI
 Key Performance Indicator, prestatie-indicator
LHF Lokaal Herstructurerings Fonds
LS&HF
 Life Sciences & Health Fund
MINEZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
MIT MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren
MJP Meerjarenplan
MKB Midden- en kleinbedrijf
MRP Market Readiness Programma
MVO
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency
OLSP Oss Life Sciences Park, nu bekend onder de naam Pivot Park
OPZuid Operationeel Programma Zuid-Nederland
PNB Provincie Noord-Brabant
RHF Regionaal Herstructurerings Fonds
ROW Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties
RVO
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVC Raad van Commissarissen
SDG Sustainable Development Goal
SGE Stedelijk Gebied Eindhoven
TOMi Therapie Op Maat Instituut
WNT Wet Normering Topinkomens