31-12-2018

31-12-2017

 

   

Handelsdebiteuren

5.637

6.050

Vorderingen op participanten

8.986

30.704

Rekening-courant groepsmaatschappijen

518.783

678.135

Overige vorderingen en overlopende activa

20.894

43.856

 

554.300

758.744

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

-

49.127

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

-

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

29.255

-

RC BOM Capital I B.V.

9.910

-

RC BOM Capital II B.V.

331.554

-

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

-

-

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

2.114

-

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

1.619

-

RC Energiefonds Brabant B.V.

36.895

629.007

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

107.435

-

RC Breedbandfonds Brabant B.V.

-

-

 

518.783

678.135

Tussen de groepsmaatschappijen zijn geen afspraken gemaakt over zekerheden, aflossingen en/of rentevergoedingen.

Eigen vermogen

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Gestort en opgevraagd kapitaal

733

733

Agioreserve

32.508.879

32.508.879

Algemene reserve

237.100

508.180

 

32.746.712

33.017.792